O dofinansowanie projektów związanych z infrastrukturą drogową mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na wsparcie mogą liczyć projekty polegające m.in. na budowie dróg, obwodnic oraz mostów i tuneli
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór projektów do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, w ramach działania Infrastruktura drogowa (www.parp.gov.pl).
PARP jest instytucją pośredniczącą tego programu.
Jak poinformowano, zgłoszenia należy przesyłać lub składać w terminie do 31 stycznia 2011 r.

Kwotowe limity

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których wartość wynosi nie mniej niż 8 mln zł dla projektów obejmujących wyłącznie budowę/rozbudowę obwodnic a dla pozostałych projektów – 20 mln zł.
Chodzi o projekty polegające na budowie bądź modernizacji odcinków dróg krajowych i wojewódzkich Polski wschodniej, jak również budowie obwodnic oraz mostów, tuneli, wiaduktów estakad, węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg, w tym infrastruktury towarzyszącej dla tych obiektów (m.in. zjazdy, zatoki, chodniki, ciągi i ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, bariery ochronne, sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych).
Działanie może objąć wsparciem tylko te przedsięwzięcia, które usprawnią funkcjonowanie głównych ciągów komunikacyjnych. Wymiernym rezultatem realizacji tych przedsięwzięć będzie pobudzenie rozwoju ekonomicznego województw Polski wschodniej i przeciwdziałanie zapóźnieniom o charakterze inwestycyjnym.

Dla kogo pomoc

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, a także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Ważna jest ponadto lokalizacja (miejsce) realizacji projektu. Otóż inwestycje mogą być podejmowane w pięciu województwach Polski wschodniej, tj. w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Dokonanie oceny

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o kryteria wskazane w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych. Przy czym na listę zgłoszeń uszeregowaną malejąco według uzyskanej na etapie oceny merytorycznej punktacji zarekomendowane zostaną do wpisania wszystkie projekty, które uzyskały przynajmniej 60 proc. możliwej do uzyskania punktacji. Odrzucone natomiast zostaną projekty, które uzyskają poniżej 60 proc. możliwych do uzyskania punktów.
Jeden egzemplarz wypełnionego zgłoszenia, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami, wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do PARP na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30 – 16.30, a w dniu upływu terminu przyjmowania zgłoszeń do godziny 15.Przygotowanie zgłoszeń

W informacji PARP podkreślono, że zgłoszenie powinno być starannie opakowane, co ma uniemożliwić dostęp do jego zawartości osobom nieuprawnionym.
Ponadto opakowanie zgłoszenia powinno być opatrzone następującym sformułowaniem: „zgłoszenie projektu do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 – projekty rezerwowe w ramach Działania Infrastruktura drogowa, zawierać pełną nazwę i adres wnioskodawcy, a także zawierać pełną nazwę i adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich itp. za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji wymienionej dokumentacji w kancelarii PARP.
Szczegółowe informacje o zasadach naboru w ramach Działania PO RPW znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem http:// porpw.parp.gov.pl.
Ważne!
Rezultatem realizacji tych przedsięwzięć będzie pobudzenie rozwoju ekonomicznego województw Polski wschodniej i przeciwdziałanie zapóźnieniom o charakterze inwestycyjnym
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
Program umożliwia realizację przedsięwzięć zgłaszanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem, państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju. Regiony objęte programem to pięć województw Polski wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
Instytucją zarządzającą PO RPW jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a instytucją pośredniczącą – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej, do których należą: regionalne programy operacyjne przygotowywane przez samorządy województw oraz krajowe programy operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Powyższe instrumenty służą realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 7 maja 2007 r.
Program ten ma stanowić dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmacniać działanie innych programów na obszarze Polski wschodniej przez realizację wyodrębnionych działań stymulujących rozwój ekonomiczny i społeczny.
Podstawa prawna
Art. 29 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
Informacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o naborze projektów rezerwowych do Działania IV.1 PO RPW (www.parp.gov.pl).