Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór projektów do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, w ramach działania Infrastruktura drogowa (www.parp.gov.pl).

PARP jest instytucją pośredniczącą tego programu.

Jak poinformowano, zgłoszenia należy przesyłać lub składać w terminie do 31 stycznia 2011 r.

Kwotowe limity

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których wartość wynosi nie mniej niż 8 mln zł dla projektów obejmujących wyłącznie budowę/rozbudowę obwodnic a dla pozostałych projektów – 20 mln zł.

Chodzi o projekty polegające na budowie bądź modernizacji odcinków dróg krajowych i wojewódzkich Polski wschodniej, jak również budowie obwodnic oraz mostów, tuneli, wiaduktów estakad, węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg, w tym infrastruktury towarzyszącej dla tych obiektów (m.in. zjazdy, zatoki, chodniki, ciągi i ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, bariery ochronne, sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych).

Działanie może objąć wsparciem tylko te przedsięwzięcia, które usprawnią funkcjonowanie głównych ciągów komunikacyjnych. Wymiernym rezultatem realizacji tych przedsięwzięć będzie pobudzenie rozwoju ekonomicznego województw Polski wschodniej i przeciwdziałanie zapóźnieniom o charakterze inwestycyjnym.

Dla kogo pomoc

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, a także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ważna jest ponadto lokalizacja (miejsce) realizacji projektu. Otóż inwestycje mogą być podejmowane w pięciu województwach Polski wschodniej, tj. w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Dokonanie oceny

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o kryteria wskazane w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych. Przy czym na listę zgłoszeń uszeregowaną malejąco według uzyskanej na etapie oceny merytorycznej punktacji zarekomendowane zostaną do wpisania wszystkie projekty, które uzyskały przynajmniej 60 proc. możliwej do uzyskania punktacji. Odrzucone natomiast zostaną projekty, które uzyskają poniżej 60 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Jeden egzemplarz wypełnionego zgłoszenia, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami, wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do PARP na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30 – 16.30, a w dniu upływu terminu przyjmowania zgłoszeń do godziny 15.