Zawieszony członek rady nadzorczej spółki akcyjnej może nadal uczestniczyć w posiedzeniach rady, jednak nie może wykonywać swoich uprawnień statutowych.
Sąd, który zawiesi członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, powinien precyzyjnie określić zasady, na jakich zawieszony członek rady i sama rada mają dalej funkcjonować. O ile nic innego nie wynika z treści sentencji orzeczenia, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby rada nadzorcza spółki akcyjnej mogła dalej funkcjonować.
– Zawieszony członek rady nadzorczej co do zasady nadal pozostaje członkiem rady, a zatem zgodnie z art. 388 par. 1 kodeksu spółek handlowych powinien być zapraszany na posiedzenia rady nadzorczej – uważa radca prawny Jakub Dobrzyński z kancelarii Majchrzak Brandt i Wspólnicy.
W konsekwencji uznać można, że zawieszony członek rady może uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej, jednak nie może wykonywać funkcji członka rady. Jego uczestnictwo w posiedzeniu tego organu jest więc wyłącznie bierne i nie ma on prawa do wykonywania funkcji członka rady w toku posiedzenia,

Brak przepisów

– Nie może zatem np. uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami rady, domagać się prawa głosu, przedkładać projektów uchwał czy realizować innych kompetencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej zastrzeżonych przepisami k.s.h. lub statutu spółki – uważa Jakub Dobrzyński.
Zgodnie z art. 385 par. 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) rada nadzorcza spółki akcyjnej składa się z co najmniej trzech, a w spółkach publicznych z co najmniej pięciu członków. Są oni powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie. K.s.h. nie przewiduje możliwości zawieszenia członka rady nadzorczej, tak jak robi to w przypadku członka zarządu.
– Nie ma też przepisów, które regulowałyby uprawnienia np. walnego zgromadzenia do zawieszania członków rady, a także skutki prawne takiego zawieszenia dla dalszego funkcjonowania rady nadzorczej – radca prawny Jakub Dobrzyński.
Jego zdaniem możliwe jest jednak, że sąd np. w postępowaniu zabezpieczającym wyda postanowienie o zawieszeniu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. W takim przypadku należałoby przyjąć rozwiązania kodeksowe przewidziane do zawieszenia członka zarządu.

Nadal w składzie organu

Instytucję zawieszenia członka zarządu spółki akcyjnej w wykonywaniu funkcji reguluje art. 368 par. 4 k.s.h. Zawieszenie członka zarządu w czynnościach jest stanem, w którym następuje wstrzymanie możliwości wykonywania funkcji prowadzenia spraw i reprezentacji spółki przez zarząd. Nie ustaje wówczas stosunek organizacyjny, ale do czasu odwieszenia lub odwołania zawieszony członek zarządu nie może korzystać ze swych kompetencji. Zawieszony członek zarządu nadal pozostaje jednak w składzie zarządu. Zawieszony członek organu spółki nie podlega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, a jedynie w rejestrze zamieszcza się wzmiankę o jego zawieszeniu.
– Analogicznie należy potraktować kwestię zawieszenia w wykonywaniu funkcji członka rady nadzorczej – uważa Jakub Dobrzyński.
Ma on wówczas wstrzymaną możliwość wykonywania czynności i funkcji zastrzeżonych do kompetencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Formalnie pozostaje jednak członkiem rady nadzorczej.