Towar z wadami podlega reklamacji pod warunkiem, że konsument złoży ją w terminie, czyli w ciągu dwóch lat od momentu wydania mu towaru nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od ujawnienia się niezgodności zakupionego towaru z umową. Klient ma prawo reklamować nawet rzeczy zakupione podczas wyprzedaży po obniżonych cenach, a także przecenione z powodu wady, ale pod warunkiem, że nie będzie kwestionował niezgodności towaru z umową właśnie z powodu tej wady.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady

Za wady towaru odpowiada sprzedawca wobec kupującego wówczas, gdy towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Na przykład sweter po pierwszym praniu straci kolor, a jego wielkość zmniejszy się co najmniej o dwa numery. W takim przypadku, gdy niezgodność zostanie stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru, przyjmuje się, że istniała już w chwili jego wydania. Natomiast już po upływie tego sześciomiesięcznego okresu, sprzedawca może domagać się, aby klient wykazał wadliwość produktu. W takim przypadku może być konieczna nawet opinia sporządzona przez rzeczoznawcę.

Natomiast w razie indywidualnego uzgadniania właściwości jakiegoś towaru, przyjmuje się, że jest on zgodny z umową wówczas, gdy odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi albo ma cechy okazanej kupującemu próbki, bądź wzoru. W dodatku musi nadawać się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy. W przeciwnym razie konsument może złożyć reklamację zarzucając, że rzecz nie jest zgodna z umową.

Niezgodność występuje również wówczas, gdy wystąpiły nieprawidłowości w zamontowaniu albo uruchomieniu towaru, a czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, bądź przez kupującego według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Bez ograniczeń

Natomiast nie może ograniczyć ani wyłączyć swojej odpowiedzialności w drodze umowy zawartej z konsumentem już w momencie sprzedawaniu mu towaru. Nie może też żądać, aby kupujący złożył oświadczenie, że wie o wszystkich niezgodnościach towaru z umową.

Reklamację przyjmuje sprzedawca od którego zakupiono towar. Nie musi nim być właściciel sklepu lub kierownik oddziału, lecz może być każda osoba tam zatrudniona.

Najbezpieczniej jest złożyć reklamację na piśmie. Najczęściej sprzedawcy dysponują gotowymi formularzami, które wypełnia się.

Jednakże sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową wówczas, gdy kupujący w chwili zawierania umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć. Na przykład sprzedawca uprzedził go o wadzie towaru i wytłumaczył, że spowodowała ona obniżenie ceny.

Obowiązki sprzedawcy

Zgłoszoną w terminie reklamację sprzedawca musi przyjąć. Nie oznacza to jednak, że zawsze musi ją załatwić zgodnie z oczekiwaniami konsumenta.

Kupujący może żądać bezpłatnej naprawy lub wymiany rzeczy z wadą na nową. Nieodpłatność naprawy oznacza, że sprzedawca musi zwrócić konsumentowi koszty, które poniósł w związku z demontażem (np. przymocowanych do ściany mebli, w których ujawniły się wady), a także dostarczeniem ich do sprzedawcy, w celu złożenia reklamacji. Płaci też za ponowne zamontowanie naprawionej lub wymienionej na inny egzemplarz reklamowanej rzeczy. Sprzedawca pokrywa też koszty robocizny i materiałów w związku z demontażem i ponownym zamontowaniem.

Naprawa nie jest możliwa

Może się zdarzyć, że naprawa lub wymiana rzeczy są niemożliwe, albo wymagają nadmiernych kosztów. Gdy sprzedawca nie naprawi rzeczy, ani jej nie wymieni w odpowiednim czasie, to wówczas kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy, zwrócić rzecz z wadą i odzyskać zapłaconą kwotę. Nie może jednak od umowy odstąpić wówczas, gdy wada nie jest istotna. Takie same uprawnienia przysługują kupującemu wówczas, gdy naprawa lub wymiana naraziły go na znaczne niedogodności.

Reklamować można nawet używane, albo zaliczone do drugiego a nawet trzeciego gatunku, czyli posiadające wady Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, to sprzedawca z kupującym mogą umówić się, że okres na składanie reklamacji zostanie skrócony.

O tym czy reklamacja została uznana konsument powinien zostać poinformowany w ciągu 14 dni od złożenia jej. Jeżeli sprzedawca w tym czasie nie ustosunkuje się do żądań konsumenta, to przyjmuje się, że ją uznał, pod warunkiem, że żądanie dotyczyło naprawy albo wymiany rzeczy.

W razie odrzucenia reklamacji, to konsument może poprosić o pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Może też skierować sprawę do sądu konsumenckiego albo sądu powszechnego.