Nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami powinna być przechowywana przez komitet wyborczy do czasu wydania przez właściwy organ ostatecznego postanowienia o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego. W sytuacji kiedy środki komitetu wyborczego wyborców lub komitetu wyborczego organizacji zgromadzone były na rachunku bankowym, pełnomocnik finansowy może zamknąć rachunek bankowy, pobrać z niego środki i przechowywać je w formie gotówki. Jest to możliwe, jeśli opłaty za prowadzenie rachunku mogłyby znacząco uszczuplić środki finansowe komitetu.

Nadwyżka musi zostać przekazana przez komitet wyborczy na rzecz odpowiedniego podmiotu.

Przekazanie nadwyżki

Jeśli nadwyżkę posiada komitet wyborczy partii politycznej, to ma on obowiązek przekazać ją na fundusz wyborczy tej partii. Jeśli natomiast nadwyżka powstała po stronie koalicyjnego komitetu wyborczego, to musi ona zostać przekazana na fundusze wyborcze partii wchodzących w skład koalicji, w proporcjach ustalonych w umowie koalicyjnej. W przypadku jeśli w umowie nie zostały ustalone stosowane postanowienia w tym zakresie, nadwyżka powinna zostać przekazana na rzecz instytucji charytatywnej. Taki sam obowiązek powstaje po stronie komitetu wyborczego organizacji i komitetu wyborczego wyborców.

Komitety nie muszą przekazywać nadwyżki na rzecz instytucji charytatywnej, jeśli koszt jej przekazania, czyli koszt przelewu czy też przekazu pocztowego, przekraczałby wysokość nadwyżki. W takim przypadku komitety wyborcze są zwolnione z powyższego obowiązku, ponieważ w celu przekazania nadwyżki musiałby pozyskać dodatkowe środki finansowe, co po dniu wyborów jest zabronione.

Obowiązek poinformowania

Jeśli na rzecz instytucji charytatywnej została przekazana nadwyżka powyżej 1000 zł, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek podania do wiadomości publicznej powyższej informacji. Taka informacja powinna być zamieszona w odpowiednim dzienniku. Jeśli nadwyżka została przekazana przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienia o swoim utworzeniu Państwowej Komisji Wyborczej, ma on obowiązek zamieszczania informacji o przekazaniu nadwyżki w odpowiednim dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. W przypadku gdy nadwyżkę przekazuje komitet wyborczy, który zawiadomienie o swoim utworzeniu złożył komisarzowi wyborczemu, informacja o przekazaniu nadwyżki powinna być ogłoszona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Koszt ogłoszenia pokrywany jest z nadwyżki.

Instytucja charytatywna

Instytucją charytatywną jest taka instytucja, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności charytatywnej, a jeśli instytucja taka prowadzi ponadto działalność gospodarczą, to musi ona służyć przede wszystkim realizacji podstawowego celu. Poza tym wymaganym warunkiem jest również prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy. Warunki instytucji charytatywnej spełniają np. Polski Czerwony Krzyż, Caritas czy też organizacje pożytku publicznego. Znaczenie ma również fakt, czy instytucja charytatywna prowadziła działalność już od jakiegoś czasu, ponieważ środki finansowe nie mogą być przekazane na rzecz instytucji, która została powołana wyłącznie do przekazania jej nadwyżki.

PRZYKŁAD

Kto nie może być uznany za instytucję charytatywną

Komitet wyborczy przekazał nadwyżkę środków finansowych związkowi zawodowemu, uznając, że jest to instytucja charytatywna. Takie przekazanie nie jest możliwe, ponieważ związek zawodowy nie może być uznany za taką instytucję. Poza tym statusu instytucji charytatywnej nie mają również organizacje powstające wyłącznie w celu ochrony interesów swoich członków, partie polityczne i fundacje tworzone przez organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (Dz.U. z 1998 r. nr 95, poz. 602).