Czytelnik będzie pracował w komisji wyborczej.

– W ilu egzemplarzach należy sporządzać protokoły dotyczące wyników głosowania – pyta pan Artur z Lublina.

Terytorialne komisje wyborcze, ustalając wyniki głosowania i wyniki wyborów, sporządzają protokoły i zestawienia na formularzach, których wzory określiła Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą w sprawie protokołów w wyborach do rad oraz uchwałą w sprawie protokołów w wyborach wójtów. Protokoły wraz zestawieniami gminne, miejskie, dzielnicowe i powiatowe komisje wyborcze sporządzają w 3 egzemplarzach, a wojewódzkie komisje wyborcze w 4 egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu wojewódzka komisja przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej.

Przy sporządzaniu tych dokumentów komisje korzystają ze wspomagania informatycznego i komputerowego ich wydruku. W razie niemożności skorzystania z wydruku komputerowego formularz protokołu należy wypełnić starannie i czytelnie, ręcznie lub maszynowo. Zarzuty wniesione przez pełnomocników i członków komisji wpisuje się do właściwych rubryk protokołów, a jeżeli wniesiono je w formie odrębnego pisma, załącza się je do protokołu, czyniąc o tym adnotację w rubryce dotyczącej zarzutów.

Wniesienie zarzutów przez członków komisji nie zwalnia ich z obowiązku podpisania sporządzonych protokołów (art. 124 ust. 6, art. 152 ust. 6 i art. 179 ust. 6 Ordynacji wyborczej). W przypadku braku zarzutów pełnomocników i/lub członków komisji w odpowiednich rubrykach protokołu musi być wpisane „zarzutów nie zgłoszono”.

W rubryce Uwagi komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami pełnomocników i członków komisji komisja ustosunkowuje się do wniesionych zarzutów. W przypadku braku uwag oraz braku zarzutów musi być wpisane „brak uwag”.

Komisja sporządza protokoły i zestawienia w obecności nie mniej niż połowy składu komisji, w tym przy udziale przewodniczącego komisji bądź jego zastępcy.

Podstawa prawna

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 18 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (M.P. nr 77, poz. 962).