Czytelniczka jest pełnomocnikiem komitetu wyborczego.

– Jakie są uprawnienia pełnomocników – pyta pani Agata z Białegostoku.

Jak wyjaśniła Państwowa Komisja Wyborcza, przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze mogą być obecni pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych albo osoby upoważnione przez pełnomocników do zgłaszania list kandydatów lub zastępcy pełnomocnika wyborczego (art. 112 Ordynacji wyborczej). Pełnomocnik legitymuje się dokumentem tożsamości ze zdjęciem; komisja sprawdza w systemie informatycznym, czy jest on pełnomocnikiem wyborczym danego komitetu.

Osoba upoważniona przez pełnomocnika przedstawia ponadto upoważnienie wydane jej przez pełnomocnika. Jeżeli osoba upoważniona przez pełnomocnika przedłożyła już komisji te dokumenty, dokonując zgłoszenia list kandydatów na radnych, ich powtórne przedłożenie komisji nie jest wymagane.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba mogą wyznaczyć do reprezentowania listy zastępcę pełnomocnika, wydając mu zaświadczenie (art. 112 ust. 2 Ordynacji wyborczej) według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą w załączniku nr 2 do uchwały z 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. nr 66, poz. 677). Pełnomocnik (osoba upoważniona do zgłaszania list kandydatów) może wyznaczyć zastępcę pełnomocnika do każdej terytorialnej komisji wyborczej, w której zarejestrował listy kandydatów na radnych. Pełnomocnicy wyborczy, osoby upoważnione przez pełnomocników do zgłaszania list kandydatów oraz zastępcy pełnomocnika wyborczego, zwani są dalej pełnomocnikami.

Pełnomocnicy są uprawnieni do obserwowania czynności komisji. Mogą wnieść do protokołu uwagi z wymienieniem konkretnych zarzutów (art. 124 ust. 6, art. 152 ust. 6 i art. 179 ust. 6 Ordynacji wyborczej).

Podstawa prawna

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 18 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (M.P. nr 77, poz. 962).