Oświadczenie o odstąpieniu w ciągu dziesięciu dni od umowy zawartej na odległość przysługuje także tym konsumentom, którzy nabyli towar od przedsiębiorców w ramach popularnej w internecie formuły aukcji „kup teraz”.
Codziennie tysiące osób dokonują zakupów za pośrednictwem aukcji internetowych. Najbardziej popularnym przedmiotem transakcji jest zakup urządzeń AGD i RTV oraz książek, płyt i filmów. W przypadku tego typu transakcji nabywca nie ma możliwości dokładnego obejrzenia przedmiotu oraz zbadania jego właściwości przed transakcją. Dokonując zakupu za pośrednictwem aukcji internetowych, kupujący zazwyczaj polega jedynie na fotografiach oraz na opisie sporządzonym przez sprzedawcę.

Bez podania przyczyny

Co zrobić w przypadku, gdy zakupione dobro nie spełnia naszych oczekiwań? Zgodnie z art. 7 ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Konsumenci mają prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wystarczy złożenie przez konsumenta oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od takiej umowy w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Takie oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej, co oznacza również możliwość posłużenia się podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 78 par. 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od odmowy w innej formie, np. ustnej lub przez pocztę elektroniczną, też jest skuteczne.

Gdy wygrywa się licytację

Należy pamiętać, że zastrzeżona forma pisemna jest dla celów dowodowych. Jej niezachowanie nie powoduje nieważności czynności prawnej, a jedynie ogranicza możliwość skorzystania z niektórych środków dowodowych w razie sporu sądowego.
Oświadczenie o odstąpieniu w ciągu dziesięciu dni od umowy zawartej na odległość przysługuje także tym konsumentom, którzy nabyli towar w ramach popularnej w internecie formuły aukcji „kup teraz”. W przypadku wygranej licytacji konsument pozbawiony jest prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Zgodnie z art. 16 par. 1 p. 10 wspomnianej wyżej ustawy przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów sprzedaży z licytacji. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Skutek odstąpienia od umowy następuje z mocą wsteczną. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu nabytym towarem.

Gdy klient płaci dwukrotnie

Istotny problem pojawia się z kosztami przesyłki towaru. Kupując towar na aukcji internetowej, konsument płaci zazwyczaj z góry cenę towaru oraz należne koszty przesyłki. Odstępując od umowy, towar należy odesłać do sprzedawcy. W konsekwencji konsument dwukrotnie płaci za wysyłkę, a kupionego towaru nie ma. Z brzmienia art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny można wywnioskować, iż konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem towaru.
W przypadku zwrotu kosztów wysłania towaru do konsumenta ustawa nie reguluje tej kwestii. Istotny w tej sprawie może być wyrok z 15 kwietnia 2010 roku w sprawie C-511/08 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał badał legalność stosowania przez przedsiębiorcę ryczałtowej opłaty tytułem kosztów wysyłki towarów, która także w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość nie była zwracana. Trybunał orzekł, iż konsument odstępujący od umowy zawartej na odległość nie powinien ponosić kosztów wysyłki towaru. Obciążenie konsumenta kosztami wysyłki towaru zaburzałoby podział ryzyka pomiędzy stronami w umowach zawieranych na odległość przez przenoszenie na konsumenta całości kosztów związanych z transportem towarów.
Ważne!
Konsument odstępujący od umowy zawartej na odległość nie powinien ponosić kosztów wysyłki towaru