Czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych, wydatkowaniem na kampanię wyborczą, w tym na organizowanie spotkań przedwyborczych i promocję poszczególnych kandydatów w formie plakatów czy też ulotek, mogą być prowadzone tylko przez komitety wyborcze. Ponadto taka możliwość istnieje wyłącznie w okresie kampanii wyborczej. Takie czynności mogą być podejmowane dopiero po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą albo komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Zarządzanie finansami

W skład komitetu musi wchodzić pełnomocnik finansowy, który zajmuje się gospodarką finansową komitetu, prowadzi ją i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Odpowiada on za ewidencjonowanie wpływów i wydatków oraz sporządzenie sprawozdania finansowego. Ponadto pełnomocnik finansowy może upoważnić inne osoby do dokonywania określonych wydatków komitetu wyborczego w jego strukturach terenowych. Ale nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za całokształt gospodarki finansowej komitetu. Poza tym ponosi on również odpowiedzialność karną za naruszenie zakazów i ograniczeń w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków finansowych. Jedna osoba może być pełnomocnikiem tylko jednego komitetu. Pełnomocnikiem finansowym może być kandydat na radnego, jak również kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Jednak prawo zabrania sprawowania tej funkcji kandydatom, którzy w kończącej się kadencji pełnią funkcję radnego czy wójta.

Gromadzenie środków

Komitet wyborczy może gromadzić środki finansowe wyłącznie na jednym rachunku bankowym. Rachunki pomocnicze mogą zostać utworzone w celu ułatwienia dokonywania wydatków w strukturach terenowych komitetu. Wpłaty na takie rachunki mogą być dokonywane wyłącznie przelewami z podstawowego rachunku komitetu wyborczego. Prawo zabrania pozyskiwania środków bezpośrednio na rachunki pomocnicze. Rachunki komitetów wyborczych otwierane są na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej lub postanowienia komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Taki rachunek powinien zostać otworzony przez pełnomocnika finansowego komitetu, który powinien być również dysponentem środków zgromadzonych na tym rachunku. Rachunek może należeć tylko do komitetu wyborczego. Jego właścicielem nie może być żaden inny pomiot, czy osoba fizyczna.

Tylko na cele wyborcze

Komitety wyborcze mogą pozyskiwać środki finansowe jedynie na cele związane z wyborami. Pozyskiwanie środków finansowych jest dozwolone dopiero od dnia wydania przez właściwy organ wyborczy postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W związku z obowiązkiem gromadzenia środków finansowych komitetu na rachunku bankowym pozyskiwanie środków finansowych jest możliwe dopiero od dnia otwarcia rachunku bankowego komitetu. Zabronione jest pozyskiwanie środków po dniu wyborów.

PRZYKŁAD

Zasady pozyskiwania środków przez komitet wyborczy

Komitetom wyborczym nie wolno:

● przyjmować wartości niepieniężnych, np. darowizn rzeczowych, nieodpłatnych usług, z wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne,

● przekazywać środków finansowych i wartości niepieniężnych na rzecz innego komitetu wyborczego,

● przeprowadzać zbiórki publiczne,

● przyjmować środków finansowych od podmiotów innych niż partie polityczne.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 1998 r. nr 95, poz. 602 ze zm.).