Wybory władz lokalnych zbliżają się wielkimi krokami. Przyśpieszają też czynności związane z ich organizacją. Tylko do najbliższej soboty (6 listopada) w miejscach wskazanych przez władze gminy powinny znaleźć się ogłoszenia o kandydatach na radnych oraz wójtach, burmistrzach i prezydentach miast w poszczególnych okręgach wyborczych. Dzień później upływa termin przygotowania przez gminy spisów wyborczych. Z kolei do 8 listopada powinny zostać powołane obwodowe komisje wyborcze.

Do spisu wyborców wpisywane są osoby, którym przysługuje prawo wybierania. Obejmuje on osoby według ich miejsca zamieszkania. Wymienia się w nim nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia i adres zamieszkania wyborcy. Przygotowany przez władze lokalne spis wyborców udostępniany jest do wglądu w urzędzie gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), który sporządził spis, powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

W okresie udostępniania spisu do wglądu każdy może wnieść do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości jego sporządzenia. Reklamację wnosi się pisemnie bądź ustnie do protokołu. Rozpatruje ją wójt, burmistrz, prezydent miasta w ciągu trzech dni.

W wyniku rozpatrzenia reklamacji organ, który sporządził spis wyborców, uzupełnia lub prostuje spis, skreśla ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, bądź pozostawia reklamację bez uwzględnienia. W każdym jednak przypadku jest zobowiązany do doręczenia reklamującemu decyzji wraz z uzasadnieniem.

– Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców reklamujący bądź osoba z niego skreślona może wnieść, w terminie trzech dni od daty doręczenia decyzji, skargę do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia spisu. Do skargi należy dołączyć zaskarżoną decyzję – tłumaczy Waldemar Siurek, sekretarz Urzędu Miasta w Łukowe.

Sąd rozpatruje sprawę w postępowaniu nieprocesowym w terminie trzech dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od rozstrzygnięcia sądu nie przysługują już dalsze środki odwoławcze.

46 809 wybierzemy tylu radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich

2479 wybierzemy tylu wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast

Podstawa prawna

Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190).