Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła kwestie dotyczące obwodowych komisji wyborczych. Jak podkreślono, zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw obwodowe komisje wyborcze powołuje się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów. Ponieważ dzień ten przypada na niedzielę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 ordynacji termin powołania komisji zostaje przedłużony do 8 listopada 2010 r.

Przypomnijmy, że wybory samorządowe zarządzono na 21 listopada 2010 r.

Obwodowe komisje wyborcze powołują gminne komisje wyborcze.

W skład każdej komisji obwodowej wchodzi z urzędu jako członek osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Trzeba spełnić warunki

Warto przypomnieć, jakie warunki powinni spełniać kandydaci do składu obwodowej komisji wyborczej. Muszą to być osoby, które stale zamieszkują na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiadają prawo wybierania.

Może to być zatem osoba, która:

● jest obywatelem polskim;

● najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

● nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

● nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

● nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obywatele Unii

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

● najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

● jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców;

● nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim UE, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można było zgłaszać najpóźniej w 23. dniu przed dniem wyborów.

Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określono w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (www.pkw.gov.pl).

Ważne!

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła, że w sytuacji gdy zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta tylko jeden komitet wyborczy był uprawniony do zgłoszenia kandydata na wójta i dokonał tego zgłoszenia w ustawowym terminie, gminna komisja wyborcza nie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 1, art. 205 ust. 2 ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190).

Art. 7 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1191).