SAMORZĄD - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ma prawo zaskarżyć uchwałę rady gminy w sprawie planu miejscowego w zakresie telekomunikacji
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opiniuje w zakresie telekomunikacji prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uprawnienie to wynika z przepisów art. 23 w związku z art. 17 pkt 6 lit. d ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Ustawowe uprawnienie

Przypomniał o tym prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w informacji z 12 października 2010 r. (opublikowana na www.uke.gov.pl).
Pozytywne zaopiniowany zostanie taki projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym nie ma zakazów czy też rozwiązań uniemożliwiających realizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. W przeciwnym razie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zaopiniuje plan miejscowy negatywnie.
Niestety do tej pory prezes UKE zaopiniował negatywnie 770 planów miejscowych. Stanowi to około 40 proc. wszystkich opiniowanych planów.

Organ opiniujący

Zgodnie z brzmieniem art. 48 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, prezesowi UKE, jako jedynemu organowi opiniującemu przysługuje uprawnienie do zaskarżenia uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego w zakresie telekomunikacji.
W związku z tym prezes UKE wskazał na postanowienia, których należy unikać, aby plan miejscowy mógł być pozytywnie zaopiniowany w zakresie telekomunikacji. I tak np. lokalizację masztów telefonii komórkowej dopuszcza się wyłącznie na terenach będących własnością gminy. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej na danym terenie działalności gospodarczej powinien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny. W granicach planu nie ustala się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.
Ponadto w informacji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wspomniano również o zakazie lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej konkurujących wysokością lub wielkością kubatury z obiektami przeznaczenia podstawowego.

W wersji elektronicznej

Dodatkowo prezes UKE zwrócił się z prośbą, aby projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego były, jeśli to jest możliwe, przekazywane do zaopiniowania w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym.
Podstawa prawna
Art. 23 w związku z art. 17 pkt 6 lit. d ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
Art. 46 ust. 1 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675).