Jakie są zadania samorządów w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)? W jaki sposób gmina może uczestniczyć w tworzeniu systemu zbierania ZSEE?
Art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Ustawodawca wskazuje, iż zadania te obejmują w szczególności utrzymanie czystości i porządku oraz sprawy związane z unieszkodliwianiem odpadów. Z kolei z art. 16 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) precyzuje, że do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy m.in. inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowania działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Szczegółowe kwestie w zakresie postępowania z ZSEE reguluje ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm., dalej U.Z.S.E.E.). Jej głównym celem jest stworzenie dobrego systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Inna, równie ważna ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) przewiduje, że do zadań własnych gmin należy utrzymanie czystości i porządku oraz udostępnianie mieszkańcom informacji o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających ZSEE. Pierwsze z tych zadań wykonywane jest poprzez uchwalenie przez radę gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wymagania te obejmują m.in. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów ZSEE. Kolejnym obowiązkiem rady gminy wynikającym z ustawy o odpadach jest dostosowanie takiego regulaminu do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty uchwalenia tego planu. Z obowiązku informowania mieszkańców o znajdujących się na terenie gminy punktach ZSEE gmina może się wywiązać poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, np. na tablicy informacyjnej znajdującej się w gminie. Istotne jest, aby informacja zawierała firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres zbierającego ZSEE, a także adresy punktów zbierania ZSEE.