Jeżeli spółka z o.o. znajduje się z złej kondycji finansowej, w jaki sposób wspólnicy mogą dofinansować spółkę?
Jednym ze sposobów na zapewnienie spółce dodatkowych środków pieniężnych jest podwyższenie kapitału zakładowego, które może nastąpić poprzez zmianę umowy spółki lub na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia. W przypadku podwyższenia kapitału poprzez zmianę umowy spółki, jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Podwyższenie kapitału bez zmiany umowy spółki dochodzi do skutku tylko wtedy, gdy wszyscy dotychczasowi wspólnicy obejmą nowe udziały w stosunku proporcjonalnym do swoich udziałów (wyrok Sądu Najwyższego z 25 lutego 2010 r., sygn. akt I CSK 384/09). Podwyższenie kapitału zakładowego, zarówno poprzez zmianę, jak i bez zmiany umowy spółki, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 proc. kwoty, o którą podwyższono kapitał zakładowy.
Dofinansowanie spółki może nastąpić także poprzez uiszczenie przez wspólników dopłat, o ile umowa spółki zobowiązuje wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane na wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów, a ich wysokość i terminy uiszczenia oznaczane są uchwałą zgromadzenia wspólników spółki. Takie dopłaty podlegają opodatkowaniu w wysokości 0,5 proc. od kwoty dopłat.
Korzystną formą dofinansowania spółki jest pożyczka udzielona spółce przez jej wspólnika. Taka pożyczka jest bowiem zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. Trzeba jednak pamiętać, że wierzytelność wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia upadłości spółki w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.