Zwiększenia kontroli sądowej nad działaniami służb specjalnych w zakresie zbierania danych o obywatelach domagają się przedstawiciele palestry. Według nich zarówno obecne przepisy, jak i stosowana przez organy ścigania praktyka naruszają konstytucję. Taką uchwałę podjęła wczoraj komisja praw człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest to reakcja środowiska adwokatów na ujawnione ostatnio przypadki inwigilacji dziennikarzy.

– Niestety, obserwujemy naruszanie prawa do prywatności – zarówno jeśli chodzi o zaniechania legislacyjne, jak też praktykę różnych służb. To kojarzy się z porządkami panującymi w ustrojach o charakterze autorytarnym i nie może być akceptowane – mówi adwokat Piotr Sendecki, przewodniczący komisji.

Pojawiające się informacje o podsłuchach stosowanych wobec dziennikarzy i adwokatów – obrońców osób podejrzanych – jeśli znalazłyby potwierdzenie, oznaczałyby ingerencję o charakterze właściwym dla państwa policyjnego – podkreślono w uchwale. Bez wolnych mediów oraz niezależnej adwokatury nie można mówić o demokratycznym państwie prawa.

– Prywatność daje wszystkim niezbędny komfort w życiu codziennym, a niektórym zawodom, takim jak adwokaci czy dziennikarze, możliwość rzetelnego wykonywania zawodu – zauważa Piotr Sendecki.

Według członków komisji praw człowieka NRA sytuacja jest poważna, gdyż metody inwigilacji są oparte na najnowocześniejszych technikach podsłuchiwania, rejestrowania i przetwarzania danych, które tylko z pozoru, jak w przypadku billingów, nie stanowią ingerencji w treść informacji.

W celu poprawy istniejącej sytuacji przedstawiciele adwokatury zwrócili się z żądaniem do Rady Ministrów oraz parlamentu o dokonanie przeglądu obowiązujących przepisów ustaw oraz zagwarantowanie pełnego przestrzegania praw przewidzianych w konstytucji. Chodzi przede wszystkim o ochronę tajemnicy komunikowania się, wolność wyrażania swoich poglądów czy możliwość pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania przez władze publiczne tylko niezbędnych informacji o obywatelach. Według prawników zmiany należy wprowadzić przede wszystkim w ustawach: o Policji, Prawo telekomunikacyjne oraz w kodeksie postępowania karnego. Według komisji osoby inwigilowane powinny być z urzędu informowane przez policję i służby specjalne o stosowanych wobec nich środkach kontroli operacyjnej.

8560 Tylu jest czynnych adwokatów w Polsce