Producent zapewnił, że sprzedawany przez niego przedłużacz może pracować pod natężeniem 16 amperów. Przy używaniu przedłużacza w takich warunkach ujawniły się jego wady, które stwarzają zagrożenie dla konsumenta. Producent odpowie za wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent ma obowiązek wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne, a więc takie, które nie stwarzają zagrożenia dla konsumentów.

Sprawdzenie urządzenia

Problem może powstać w sytuacji, gdy producent zaznaczył na opakowaniu, w jakich warunkach urządzenie może być bezpieczne używane, ale w rzeczywistości nie dokonał sprawdzenia urządzenia w deklarowanych warunkach. Może się bowiem zdarzyć, że w momencie korzystania z urządzenia przy deklarowanym parametrach nastąpi np. jego przegrzanie. W takiej sytuacji producent będzie odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego. Oznaczenie na opakowaniu jest bowiem zapewnieniem producenta, iż w razie korzystania z urządzenia zgodnie z zaleceniami nie ujawnią się wady stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia konsumenta.

Eliminowanie zagrożeń

Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli stwierdzi on, że produkt nie jest bezpieczny, może podjąć czynności zapobiegające jego negatywnemu oddziaływaniu na konsumentów.

Gdy produkt nie został jeszcze wprowadzony na rynek, może on nakazać wyeliminowanie stwarzanych przez niego zagrożeń lub zakazać wprowadzania produktu na rynek. W tym drugim przypadku nakaże podjęcie czynnościniezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu. Gdy natomiast produkt został już wprowadzony na rynek, prezes UOKiK nakazuje wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt, natychmiastowe wycofanie produktu z rynku, ostrzeżenie konsumentów (określając termin i formę ostrzeżenia), lub wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie. Ponadto prezes UOKiK za wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa, może nałożyć na producenta karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł.

Nawet jednak w przypadku, gdy produkt stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego, jest on uznawany za bezpieczny. Przy ocenie bezpieczeństwa produktu uwzględnia się m.in. jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także oznakowanie produktu, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu. Pod uwagę brane są także kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze.

Produkt trzeba odkupić

Wycofanie produktu od konsumentów oznacza, że przedsiębiorca musi go odkupić od użytkowników za cenę, po jakiej go kupili, bez względu na stopień zniszczenia. Konsument posiadający dowód zakupu może wystąpić z takim roszczeniem bądź do dystrybutora, u którego wyrób zakupił, bądź bezpośrednio do producenta, gdy takiego dowodu nie posiada.

Ponadto produkty uznane przez prezesa UOKiK za niespełniające wymagań bezpieczeństwa są wpisywane do rejestru produktów niebezpiecznych. Prezes UOKiK może informować opinię publiczną o produktach stwarzających zagrożenie dla konsumentów, także z własnej inicjatywy. Prezes UOKiK wszczyna postępowanie administracyjne po otrzymaniu informacji od Inspekcji Handlowej, która jest organem kontrolującym produkty pod kątem spełniania przez nie wymagań bezpieczeństwa. Podstawą do podjęcia działań są również sygnały pochodzące na przykład od konsumentów.

PRZYKŁAD

Wytwórca zapłaci karę za brak wystarczających informacji

Producent wprowadzający produkt na rynek polski w zakresie prowadzonej działalności jest zobowiązany dostarczać konsumentom w języku polskim informacje, które umożliwią im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub przewidywanego okresu jego używania. Taki obowiązek istnieje, jeśli zagrożenia te nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne. Ponadto producent musi poinformować konsumentów o możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom. Jeśli nie wypełnia tych obowiązków, zapłaci nawet do 100 tys. zł kary.

Podstawa prawna

Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr 229, poz. 2275).