Proponowane przez rząd rozwiązania umożliwią zakładom energetycznym prowadzenie prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych oraz usuwania awarii. Uregulowane zostaną też zasady usuwania drzew zagrażających funkcjonowaniu urządzeń oraz kwestie związane z ustalaniem odszkodowania za ich usunięcie.

Ustanowienie służebności

Obowiązujące przepisy regulujące prawne formy gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych nie wymieniają wprost służebności.

Nowelizacja ustawy o lasach ma przeciąć spór co do dopuszczalności ustanawiania służebności drogowych i przesyłu. Przygotowany projekt tworzy ramy prawne umożliwiające przedsiębiorcom zajmującym się przesyłem energii elektrycznej swobodny dostęp do sieci, czego dotychczas te przedsiębiorstwa nie miały.

Prawne podstawy prawidłowego korzystania z tych urządzeń ma zapewnić możliwość ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców zajmujących się przesyłem. Decyzje podejmie nadleśniczy.

Podmiotem decydującym w imieniu Skarbu Państwa o ustanowieniu służebności drogowej lub służebności przesyłu będzie właściwy miejscowo nadleśniczy, podejmujący decyzję za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Obciążenie nieruchomości pozostających w zarządzie Lasów Państwowych służebnością drogową lub służebnością przesyłu ma nastąpić z uwzględnieniem zasad gospodarki leśnej. Oznacza to, że treść służebności i jej wykonywanie nie może ingerować w zasadę powszechnej ochrony lasów.

Za ustanowienie służebności przesyłu Lasom Państwowym będzie należało się wynagrodzenie. Będzie ono określone ustawowo jako równowartość podatków i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe za grunty wyłączone z produkcji leśnej, z uwagi na posadowienie na nich urządzeń należących do przedsiębiorcy przesyłowego. Projekt nie przewiduje odrębnych zasad ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowej. Takie wynagrodzenie będzie ustalone na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Wypłata odszkodowania

Kolejna zmiana dotyczy ustawy o ochronie przyrody. Dotychczasowe przepisy nie regulują zasad pozwalających przedsiębiorcom przesyłowym na samowolne usuwanie drzew, krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 par 1 kodeksu cywilnego. Chodzi tu w szczególności o urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Chodzi o usuwanie drzew nie tylko z terenu nieruchomości Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe, ale także z innych terenów, do których przedsiębiorcy nie posiadają żadnego tytułu prawnego.

Zezwolenie na wniosek

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu cudzej nieruchomości będzie mogło nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Jeżeli drzewa lub krzewy znajdują się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie na ich usunięcie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. W przypadku, gdy drzewa znajdują się w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, zezwolenie na ich usunięcie wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Z wnioskiem będzie mógł zwrócić się albo posiadacz nieruchomości (za zgodą właściciela tej nieruchomości; zgoda właściciela nie będzie wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości) albo właściciel urządzeń przesyłowych, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Usuwanie drzew i krzewów

Jeżeli usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nastąpi na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych, projekt przewiduje odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości (odpowiednio użytkownika wieczystego) od właściciela urządzeń przesyłowych. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie nastąpi w drodze umowy stron. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów, odszkodowanie ustali organ, który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Służebność przesyłu w lasach

Na jakich zasadach zakłady energetyczne będą eksploatować swoją infrastrukturę na terenach leśnych:

● Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają swobodny dostęp do swoich sieci dzięki ustanowionej na ich rzecz służebności

● O ustanowieniu służebności drogowej lub służebności przesyłu będzie decydował właściwy miejscowo nadleśniczy

● Za ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości Lasom Państwowym będzie należało się wynagrodzenie

● Zakład usunie drzewa lub krzewy spod linii energetycznych dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

● Wycięcie drzew lub krzewów będzie wiązało się z koniecznością wypłacenia odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości