Prawo ochrony środowiska określa, że opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód ze środowiska, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów.
Przepisy różnicują terminy składania rozliczeń za korzystanie ze środowiska w zależności od tego, w jaki sposób firma korzysta ze środowiska. Za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wód, wprowadzanie ścieków do środowiska, za składowanie odpadów termin na rozliczenie jest do 31 lipca za pierwsze półrocze i do 31 stycznia za drugie półrocze roku poprzedniego. Za wprowadzanie do środowiska ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate – do 30 czerwca za okres od 1 maja roku ubiegłego do 30 kwietnia roku bieżącego. Natomiast za umieszczenie odpadów, które potem wydobyto ze składowiska, do 31 stycznia za rok poprzedni.
Opłaty środowiskowe przedsiębiorca nalicza samodzielnie, a następnie przekazuje do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Najwięcej z tym kłopotów mają te firmy, które opłat nie mogą naliczać z wykorzystaniem tzw. stawek ryczałtowych. Zostały one określone tylko dla niektórych procesów. W pozostałych przypadkach należy ustalić, jakie substancje i w jakiej ilości są emitowane do powietrza. W niektórych przypadkach problemem jest ustalenie, w jakiej ilości powstają poszczególne zanieczyszczenia, np. ze spalania danego rodzaju paliwa w konkretnym silniku.