Na jakich zasadach możliwe są ograniczenia dostaw energii elektrycznej?
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej polegają na ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej.
Mogą być wprowadzone na czas oznaczony, na terytorium całego kraju lub jego części, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, bezpieczeństwa osób lub w przypadku zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. W przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ograniczenia mogą zostać wprowadzone przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, do czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów, lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin. Przedsiębiorstwa energetyczne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ograniczeń wprowadzonych powyższym rozporządzeniem Rady Ministrów.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorców, dla których wielkość mocy umownej ustalona została powyżej 300 kW. Pozostali odbiorcy podlegają ochronie przed ograniczeniami. Dodatkowo ochroną objęte są między innymi szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego, porty lotnicze, obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej, obiekty wojskowe, obiekty energetyczne oraz inne obiekty o strategicznym znaczeniu.
Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej może powstać w szczególności w następstwie działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii technicznej, wprowadzenia embarga, blokady, strajku lub niepokojów społecznych. Dzieje się tak również w przypadku ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii elektrycznej z innego kraju, a także obniżenia dostępnych rezerw.