Bieg przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranych opłat za kartę pojazdu pobranych na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury w tej sprawie z lipca 2003 r. rozpoczyna się od dnia spełnienia świadczenia.
Adam D. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprowadził w okresie od 2 września 2004 r. do 14 marca 2006 r. 38 samochodów osobowych. Zarejestrował je w kraju i uiścił opłatę po 500 zł za każdy. 28 marca 2006 r. minister transportu i budownictwa, w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 17 stycznia 2006 r., wydał rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za kartę pojazdu, w którym ustalił ją na 75 zł. Weszło w życie 15 kwietnia 2006 r. Wyrok uznawał za niekonstytucyjne przepisy w sprawie wysokości opłaty zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. Wobec tego Adam D. wezwał 6 kwietnia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Szczytnie, które pobrało opłatę w wyższej wysokości do zwrotu ponad 32 tys. zł, jako różnicy pomiędzy kwotą zapłaconą a aktualną opłatą w ciągu 3 dni od daty doręczenia pisma wraz z odsetkami. Starostwo nie zapłaciło, powołując się na przedawnienie roszczenia. Sprawa trafiła do sądu.
Sąd I instancji uwzględnił powództwo w wysokości 16 tys. zł wraz z odsetkami. Uznał, że pozwany pobrał opłatę w zawyżonej wysokości, wobec tego w dniu zapłaty wzbogacił się kosztem powoda bez podstawy prawnej. Ponieważ rozporządzenie weszło w życie 15 kwietnia 2006 r., dopiero z tą chwilą powód miał możliwość żądania zwrotu korzyści majątkowej. Od tej daty należy też liczyć termin na dochodzenie roszczenia przy przyjęciu 3-letniego terminu przedawnienia.
Przy rozpatrywaniu apelacji pojawiło się zagadnienie prawne, które sąd II instancji przedstawił Sądowi Najwyższemu. Zapytał, czy w sprawie o zwrot nienależnie pobranych opłat przedawnienia rozpoczyna się od dnia spełnienia świadczenia, czy od wejścia w życie wyroku TK z 17 stycznia 2006 r., czy też od dnia wejścia w życie rozporządzenia?
A zatem chodzi o to, czy jest to moment opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw, przy założeniu, że stwarza to domniemanie, iż poszkodowany przy zachowaniu należytej staranności powinien znać treść wyroku, czy z chwilą wejścia w życie rozporządzenia z marca 2006 r., bo wtedy powstała możliwość żądania zwrotu korzyści majątkowej?
W odpowiedzi SN podjął uchwałę: Bieg przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranych opłat za kartę pojazdu na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. nr 137, poz. 1310) rozpoczyna się od dnia spełnienia świadczenia.
Sygn. akt III CZP 37/10