Od połowy 2011 roku będziemy mogli się posługiwać elektronicznym dowodem osobistym. Będzie można wyrobić go bezpłatnie w każdym urzędzie gminy.
Elektroniczne dowody osobiste mają umożliwić każdemu obywatelowi załatwianie spraw urzędowych przez internet. Dokument będzie zawierał elektroniczny nośnik danych – tzw. czip. Nie będzie więc już potrzebny kosztowny podpis elektroniczny, żeby załatwić sprawy urzędowe. Wniosek o wydanie dowodu osobistego z mikroprocesorem będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie kraju, a także drogą elektroniczną.

Odrębna ustawa

W aktualnym stanie prawnym kwestie związane z dowodami osobistymi są uregulowane w ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz szeregu aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Od 1 lipca 2011 r. kwestię dowodów osobistych będzie regulowała nowa odrębna ustawa, której powstanie było podyktowane przede wszystkim potrzebą wdrażania ogólnoeuropejskiego systemu identyfikacji elektronicznej osób fizycznych. Jak podkreślają autorzy projektu nowej ustawy, przyczyniły się do tego także zmiany społeczne, jakie zaszły w naszym kraju podczas obowiązywania dotychczasowych regulacji prawnych. Potrzeba wprowadzenia nowego dowodu osobistego, potwierdzającego tożsamość obywatela również w postaci elektronicznej, wynika także ze znacznego wzrostu poziomu umiejętności informatycznych społeczeństwa. Nowa ustawa o dowodach osobistych powiela częściowo dotychczas funkcjonujące rozwiązania.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kto dostanie nowy dokument

Możliwości otrzymania nowego dowodu w każdym urzędzie gminy

Zasad odbioru dowodu osobistego

Zmiany zakresu danych

Bezpiecznego podpisu w dowodzie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na jakich zasadach gminy będą wydawać nowe dowody osobiste.