Aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przed e-sądem, przedsiębiorca musi wnieść pozew przeciwko dłużnikowi drogą elektroniczną i porozumiewać się z sądem wyłącznie w tej formie. Elektroniczne postępowanie upominawcze jest odrębnym postępowaniem wprowadzonym do procedury cywilnej po to, aby sprawy nie wymagające przesłuchiwania świadków i przeprowadzania dowodów z opinii biegłych mogły zostać szybciej rozstrzygnięte.

Elektroniczne postępowanie upominawcze toczy się tylko przed sądem w Lublinie, który rozpatruje sprawy z całego kraju bez względu na wysokość przedmiotu sporu. Został utworzony również tylko jeden e-sąd odwoławczy, do którego strony mogą wnosić zażalenia na postanowienia e-sądu oraz na zarządzenia o zwrocie pozwu.

Kontakt z sądem w formie elektronicznej

Przedsiębiorca, który chce uzyskać nakaz zapłaty i odzyskać pieniądze od dłużnika, kontaktuje się z e-sądem przez internet. Aby wszcząć postępowanie, musi wypełnić formularz pozwu na stronie internetowej e-sądu. Nie może złożyć go do e-sądu w Lublinie w formie papierowej.

Sąd identyfikuje powoda przez login i hasło, którym posługuje się korzystając z osobistego konta na portalu internetowym sądu. Korespondencję z sądu również otrzyma drogą elektroniczną.

Cała ta procedura ma służyć obniżeniu kosztów i doprowadzić do przyspieszenia postępowania, ponieważ wypełniony formularz pozwu w internecie dociera do sądu szybciej niż za pośrednictwem poczty. Powód nie ponosi też kosztów przesyłki.

Pozwany nie musi korzystać z internetu

Natomiast odpowiedź na pozew pozwany do e-sądu w Lublinie przedsiębiorca może sporządzić w formie papierowej. Może jednak również skorzystać z internetu. Wprawdzie sam wybiera tryb w jakim wniesie to pismo procesowe, to jednak w razie wyboru formy elektronicznej musi już w trakcie całego postępowania porozumiewać się z sądem w ten sam sposób. Sąd będzie mu także przesyłał pisma drogą elektroniczną.

Procedura przy wnoszeniu pisma

Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z 28 grudnia 2009 r. określił sposób wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną. Inna procedura została przewidziana dla użytkowników masowych, niż dla osób, które nie są takimi użytkownikami. Użytkownikiem masowym jest osoba, która komunikuje się z sądem za pomocą przeznaczonego do tego celu własnego oprogramowania. Natomiast pozostali użytkownicy to osoby fizyczne, które mają prawo do uwierzytelniania się na danym koncie. Takim uwierzytelnieniem jest identyfikacja użytkownika na potrzeby uzyskania przez niego dostępu do konta, ale tylko w zakresie posiadanych uprawnień.