Fundacja nie musi rejestrować darowizn ani udzielanych pożyczek, jeśli transza jest niższa niż 15 tysięcy euro.
Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane obowiązki dotyczące rejestrowania operacji finansowych. Konieczność spełniania tych wymogów jest niezależna od tego, czy dana fundacja dysponuje znacznym majątkiem bądź dokonuje operacji finansowych na większą skalę.
– Darowizna na rzecz fundacji, a także wszelkie formy pomocy udzielanej przez samą fundację, na przykład dofinansowanie określonych działań, podlegają obowiązkowi rejestracji operacji finansowych – wyjaśnia Marek Maliński, prawnik w kancelarii prawnej Skarbiec.Biz.
Dotyczy to także darowizny dokonywanej przez jedną fundację na rzecz drugiej, która realizuje określony projekt.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rejestracji podlegają transakcje, których równowartość przekracza 15 tys. euro, również w przypadku gdy są one przeprowadzone za pomocą więcej niż jednej operacji, oraz transakcje, których okoliczności wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W praktyce fundacje często spotykają się z wątpliwościami w stosowaniu tych przepisów, dlatego jedne z najczęściej spotykanych błędy w prowadzeniu rejestrów dotyczą właśnie transakcji realizowanych w transzach. Ministerstwo Finansów stwierdziło, że podział transz pożyczki wynika z umowy zawartej pomiędzy fundacją a pożyczkobiorcą, dlatego nie cechuje się kryterium celowości dzielenia kwoty ponad 15 tys. euro (ponadprogowej) w celu uniknięcia rejestracji. Jeśli zatem fundacja udziela pożyczki, na przykład w wysokości 300 tys. złotych, wypłacanej w transzach i część transz nie przekracza progu 15 tys. euro, nie trzeba rejestrować transakcji.
– Jeśli jednak w uznaniu fundacji pożyczkobiorca celowo w ww. sposób skonstruował umowę, aby uniknąć rejestracji transakcji, powinna ona zarejestrować ją jako powiązaną – uważa Ministerstwo Finansów.
Rejestr transakcji może być prowadzony w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. Dodatkowo w przypadku transakcji, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, fundacja zobowiązana jest przekazać generalnemu inspektorowi informacji finansowej (GIIF) dodatkowe dane o stronach transakcji będące w posiadaniu fundacji, w tym informacje o ich rachunkach osobistych.