Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o broni i amunicji oraz zmianie innych ustaw, przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z nowym projektem, obrót bronią palną pozbawioną trwale i nieodwracalnie cech użytkowych nie musiałby wymagać uzyskania koncesji.

Armata bez koncesji

Projektodawcy proponują także wyłączyć spod koncesjonowania handel działami, czołgami oraz innymi wojennymi jednostkami pozbawionymi cech użytkowych, a więc przeznaczenia wojskowego lub policyjnego.

– Za zniesieniem obowiązku posiadania koncesji na obrót bronią pozbawioną cech użytkowych przemawia fakt, iż na jej posiadanie obecnie nie jest wymagane pozwolenie – podkreśla Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak wskazuje MSWiA, w innych krajach UE obrót taką bronią również nie wymaga posiadania koncesji.

Pistolet przez internet

Projekt wprowadza również zmiany dotyczące nabywania broni lub amunicji. Zgodnie z nowymi przepisami, taki zakup byłby możliwy przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

– Handel przez internet wiąże się z postępem i tego nie da się zatrzymać. Wiele państw wprowadziło już tego typu rozwiązania i moim zdaniem problem nie polega na kupowaniu broni i amunicji w sklepach internetowych, bo odbywać się to będzie na podobnych zasadach jak w sklepach normalnych, ale na tym, w jaki sposób będzie ona dostarczana nabywcom – powiedział dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Krzysztof Liedel.

W takim przypadku nabywca będzie jednak musiał dostarczyć sprzedającemu oryginał dokumentów uprawniających do nabycia broni i amunicji, a przypadku innych państw, w zależności od tego, czy chodzi o kraj członkowski, czy leżący poza UE, zgodę przewozową lub upoważnienie władz swojego państwa do nabycia poświadczone przez konsula Polski.

Według projektu dopuszczalny miałby być również obrót bronią i amunicją za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

– Jednocześnie poczyniono starania w celu jego zabezpieczenia, tj. strony transakcji opatrują dokumenty dotyczące obrotu bronią i amunicją bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – dodaje Małgorzata Woźniak.

Szczegółowe warunki tego typu transakcji oraz zakres i tryb kontroli ich przestrzegania określone zostaną w rozporządzeniu.

Europejska karta broni

Zmianie miałyby również ulec zasady dotyczące wydawania przez Policję europejskiej karty broni palnej. Na podstawie obowiązujących przepisów wniosek w tej sprawie mogą składać wyłącznie osoby posiadające pozwolenie na broń palną. Obecnie takiego uprawnienia są zatem pozbawione m.in. szkoły, organizacje sportowe i łowieckie, stowarzyszenia obronne lub inne placówki oświatowe. O przyznanie europejskiej karty nie mogą również wnosić organizatorzy kursów, kształcących pracowników ochrony czy realizatorzy filmów i innych przedsięwzięć artystycznych. Nowa ustawa umożliwi składanie wniosków o wydanie europejskiej karty broni palnej, również wymienionym wyżej firmom i instytucjom dla osób przez nie wyznaczonych i posiadających dopuszczenie do posiadania broni.

Nowa ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.