Strony umowy mogą postanowić, że poręczający otrzyma zapłatę za zabezpieczenie kredytu. Prowizja dla strony nie wpływa na skuteczność zawartej umowy poręczenia.
Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał orzeczenie, w którym uznał, że poręczenie może być udzielone odpłatnie. Definicja ustawowa zawarta w art. 876 par. 1 kodeksu cywilnego (k.c.) nie stanowi, że umowa poręczenia może mieć charakter odpłatny. Zdaniem sędziów nie przesądza to jednak o niemożliwości umówienia się jej stron co do wynagrodzenia dla poręczającego. Milczenie ustawy bowiem nie przesądza niczego w tym przedmiocie. Opłatność za udzielenie zabezpieczenia nie sprzeciwia się właściwości stosunku poręczenia, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Uzasadniając wyrok sędziowie powołali się na instytucję umowy pożyczki. Jeżeli bowiem chodzi o ten stosunek prawny, którego definicja ustawowa zawarta jest w art. 720 k.c., również możliwe jest takie jego ułożenie, że pożyczka udzielana jest za wynagrodzeniem. Sędziowie uznali więc, że prowizja dla poręczyciela nie może być uznana za przyczynę niedojścia umów poręczenia do skutku.
Sygn. akt VACa 339/09.