Samorządy, które w czasie wiosennych powodzi utraciły znaczną część zasobów mieszkaniowych, mogą liczyć nawet na 50-proc. zwrot kosztów inwestycji związanych z ich odbudową.
Od 6 sierpnia obowiązują nowe procedury, dzięki którym gminy mogą się ubiegać o wyższe granty na pokrycie części kosztów budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem dla powodzian. Dodatkowe kryteria oceny wniosków wprowadziła podpisana 29 lipca 2009 r. przez ministra infrastruktury nowelizacja rozporządzenia w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych (...). Zmienia ona przede wszystkim zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielnie finansowego wsparcia za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
Poszkodowana gmina, która będzie chciała dostać wyższe wsparcie, będzie musiała złożyć specjalne oświadczenie o tym, że została dotknięta skutkami powodzi w maju i czerwcu tego roku, a także wskazać liczbę mieszkań zniszczonych lub uszkodzonych w jej wyniku.
Gmina, która będzie chciała wybudować nowe budynki komunalne w ramach dodatkowych środków, będzie musiała także wyraźnie wskazać, ile spośród tworzonych mieszkań będzie przeznaczonych na wynajem dla powodzian.
Do wniosku musi być również obowiązkowo dołączony wykaz lokali mieszkalnych, których uszkodzenie lub zniszczenie powoduje ubieganie się gminy o udzielenie finansowego wsparcia.
W przypadku inwestycji popowodziowych zwiększono maksymalne dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia z 30 – 40 proc. do 30 – 50 proc. Jego suma będzie zależała od rozmiaru zniszczeń zasobu mieszkaniowego na terenie gminy i udziału lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób, które utraciły swoje nieruchomości w wyniku powodzi.
Podniesienie progu o 10 pkt procentowych zagwarantowała obowiązująca od 9 lipca 2010 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Zawarte w niej rozwiązania przewidują także dodatkową preferencję dla gmin w postaci zwolnienia z obowiązku utworzenia równoważnych zasobów socjalnych (lokali socjalnych lub mieszkań chronionych) wymaganych ustawowo w przypadku ubiegania się o finansowe wsparcie na tworzenie lokali komunalnych.
Podstawa prawna
Rozporządzanie ministra infrastruktury z 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 141, poz. 949).