Rady gmin w trybie ekspresowym uchwalą miejscowe plany odbudowy, obejmujące nieruchomości położone na terenach niezagrożonych powodzią. Nabędą je bez przetargu osoby, które nie powinny stawiać domów w dotychczasowych miejscach.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przyjętej we wtorek przez rząd noweli ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Nowe przepisy zapewnią specjalny tryb odbudowy budynków na nowych terenach, na których wybudowane obiekty nie będą zagrożone ponownym zniszczeniem przez żywioł. To istotna zmiana, bo obecne regulacje pozwalają na specjalny tryb odbudowy budynków o tych samych gabarytach jedynie w tym samym miejscu, co może się wiązać z ponownym zniszczeniem ich przez żywioł.

Plan odbudowy

Projekt umożliwia radzie gminy uchwalanie miejscowych planów odbudowy (jako aktów prawa miejscowego) na terenach, na których nie występują zagrożenia osunięcia ziemi. Nieruchomości objęte tym planem będą mogły, w trybie bezprzetargowym, nabywać osoby, które nie powinny odbudowywać obiektu w dotychczasowym miejscu (także gdy przepisy wykluczają budowę nowych obiektów na starym miejscu). Plan odbudowy ma być sporządzany i uchwalany w ciągu 3–4 miesięcy, a jego procedura będzie uproszczona i znacznie skrócona w stosunku do tych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakup bezpiecznych gruntów przeznaczonych do odbudowy budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi, w innym niż dotychczasowe miejscu, objęty zostanie dopłatami do oprocentowania kredytów bankowych. Budowę lokalnej infrastruktury (np. drogi, kanalizacja, wodociągi) na terenach objętych miejscowym planem odbudowy wesprze budżet państwa.

Zakaz budowy

Z kolei na obszarach osuwiskowych rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie mogła wyznaczyć obszar, na którym obowiązywać ma zakaz odbudowy i budowy nowych budynków, a także rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących. Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, z których korzystanie stało się niemożliwe będą mogli otrzymać odszkodowanie za poniesioną szkodę, bądź żądać od gminy wykupu nieruchomości lub jej części. W akcie prawa miejscowego rada gminy wyznaczy obszary, gdzie nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi, a na których odbudowa obiektów będzie możliwa wyłącznie na specjalnych warunkach określonych w ustawie. Takie zasady obowiązujące przy odbudowie obiektów w dotychczasowym miejscu zapewnią ich bezpieczne użytkowanie.
2,9 mld euro wyniosły straty spowodowane działaniem żywiołu w okresie maj/czerwiec 2010 r.
1588 budynków potencjalnie obejmą sporządzane miejscowe plany odbudowy