Wczoraj prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił na 17 sierpnia termin rozpoczęcia naboru wniosków dla młodych rolników. W tym roku do wykorzystania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest aż 387 mln zł, a zasady przyznawania pieniędzy są wyjątkowo korzystne.

Wysokość premii została podwyższona z 50 tys. zł do 75 tys. zł, a kara za nieterminowe dostarczenie do ARiMR dokumentów będzie wynosić jedynie 15 proc. otrzymanej kwoty, a nie jak dotąd 25 proc. Zniesiono też obowiązek notarialnego potwierdzenia tytułu prawnego do gospodarstwa w przypadku dzierżawy gospodarstwa od Agencji Nieruchomości Rolnych lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Zwrot pieniędzy

W tym roku łagodniejsze są też zasady, gdy konieczny jest zwrot części pomocy przez młodego rolnika.

– Według nowych warunków będzie on musiał oddać otrzymane wsparcie wyłącznie w przypadku nieprzedłożenia faktur i innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie 70 proc. kwoty otrzymanej z ARiMR premii w terminie 3 lat od dnia wypłaty pomocy – wyjaśnia ARiMR.

Niekoniecznie osobiście

Dotychczas rolnik musiał przedstawić takie dokumenty do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zrealizował inwestycję. Dodatkowo rolnicy, którzy w dniu wystąpienia o wsparcie są posiadaczami gospodarstwa, będą teraz mieli nawet 180 dni na spełnienie warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.

Z jednorazowej premii mogą skorzystać rolnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 40. roku życia i planują przejęcie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie działalności rolniczej na własny rachunek.

Liczy się staż pracy

– Każdy młody rolnik, który zamierza starać się o premię, musi uzyskać wykształcenie rolnicze gwarantujące dobre przygotowanie do zawodu lub inne wykształcenie i odpowiedni staż pracy w rolnictwie – przypomina agencja.

Możliwe jest jednak uzupełnienie wykształcenia w ciągu trzech lat od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wniosku o pomoc nie trzeba składać osobiście. W oddziałach regionalnych ARiMR za rolnika może to zrobić upoważniona przez niego osoba, a rolnik może także wysłać wniosek listem poleconym lub pocztą kurierską.