Czy w przypadku udzielania zamówień publicznych na usługi w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych trzeba stosować ustawę – Prawo zamówień publicznych?
W wyniku nowelizacji z 2 grudnia 2009 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych przepis zawarty w jej art. 4 pkt 3 lit. e) otrzymał nowe brzmienie. Od 29 stycznia 2010 r., nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych do tych zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności.
Zmiana przepisu polegała na zastąpieniu koniunkcji – i – alternatywą – lub. Wobec tego obecnie ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym przepisie, tzn. zarówno w sytuacji, gdy rezultaty usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych nie służą wyłącznie zamawiającemu na użytek jego działalności, jak również wtedy, gdy usługi te nie są w całości opłacane przez zamawiającego. Wobec tego ustawa – Prawo zamówień publicznych znajdzie zastosowanie tylko do tych zamówień na usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych, które jednocześnie służą wyłącznie zamawiającemu na użytek jego własnej działalności i są w całości opłacane przez zamawiającego.
Powyższa zmiana jest efektem zapewnienia pełniejszej zgodności pomiędzy ustawą – Prawo zamówień publicznych a Dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz Dyrektywą 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
Mirella Lechna, radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy