Niektóre zapisy nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych są zbyt ogólne, a w rezultacie nadawanie na ich podstawie klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne" pozwala na arbitralność - przyznawali podczas środowej dyskusji w Senacie przedstawiciele PO i PiS.

Według uchwalonej przez Sejm nowej ustawy możliwość stosowania klauzuli "ściśle tajne" jest ograniczona do nielicznych informacji, "których ujawnienie spowodowałoby wyjątkowo poważne szkody dla Polski, a które dotyczą polityki międzynarodowej i obronności państwa, czynności operacyjno-szkoleniowych służb wywiadu i kontrwywiadu, bądź też mają bezpośrednie znaczenie dla niepodległości i porządku konstytucyjnego RP". Po wejściu nowego prawa w życie większość informacji stanowiących dziś tajemnicę służbową, z wyjątkiem odnoszących się do interesu państwa, przestałaby być chroniona.

Senator Zbigniew Romaszewski (PiS) przekonywał, że niektóre definicje zawarte w nowych przepisach wymagają doprecyzowania. Jak mówił rozwiązania pozwalające na nadawanie klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne" pozwalają na pewną arbitralność. Zaproponował poprawkę która klauzulę "tajne specjalnego znaczenia" zmienia na "ściśle tajne".

Także senator Leon Kieres (PO) miał uwagi odnoszące się do tych definicji. "Mam wątpliwość co do posługiwania się pojęciami niedookreślonymi. W ustawodawstwie polskim używa się w ograniczonym zakresie takich pojęć" - powiedział Kieres.

Minister Jacek Cichocki odpowiadający w kancelarii premiera za służby specjalne powiedział, że to osoba wytwarzająca dokument będzie decydować o klauzuli tajności. Przyznał, że prowadzi to do daleko posuniętej uznaniowości. Dlatego - jak mówił Cichocki - w nowych przepisach zawarto definicję każdej z klauzul. "To będą jedne z najszerszych definicji obowiązujących w systemach prawnych w Europie" - powiedział Cichocki.

Uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie informacji niejawnych przewiduje, że jedynie szef ABW ma odpowiadać za ochronę cywilnych i wojskowych tajemnic wymienianych z NATO i UE; ograniczeniu ma ulec także zakres informacji objętych tajemnicą.

Obecnie nie tylko ABW, ale także Służba Kontrwywiadu Wojskowego pełnią rolę tzw. krajowej władzy bezpieczeństwa, które według zasad NATO odpowiadają w kraju członkowskim za ochronę tajemnic. Po zmianach funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa ma pełnić szef ABW, natomiast jej zadania wobec podmiotów sfery wojskowej będą nadal wykonywane za pośrednictwem szefa SKW.