W życie wchodzi właśnie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 122, poz. 829), która ułatwia przyznawanie premii zalesieniowej. Aby ją otrzymać, rolnik musi złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument potwierdzający przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt leśny. Od dziś takim dokumentem może być nie tylko kopia decyzji wydanej przez starostę o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt leśny, ale także zaświadczenia o przekwalifikowaniu gruntu w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Premia zostanie wypłacona począwszy od szóstego roku od zalesienia. Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 sierpnia 2010 roku.

Dotychczas aktualizacja danych ewidencyjnych skutkowała wstrzymaniem i zwrotem premii zalesieniowej dla beneficjentów tego działania. W takiej sytuacji nie są bowiem wydawane decyzje o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt leśny. Nowe przepisy umożliwiają kontynuowanie wypłaty premii zalesieniowej, również gdy grunt rolny został przekwalifikowany na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zmiana ma duże znaczenie, gdyż z końcem 2010 roku upływa ostateczny termin dostarczenia przez beneficjentów, którzy zalesili grunty rolne w 2005 roku decyzji w sprawie przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny do kierownika biura powiatowego ARiMR. Jest to warunek kontynuowania podjętego zobowiązania.

Od dziś producent rolny będzie też musiał zwrócić wsparcie na zalesienie, jeśli grunt rolny nie został przekwalifikowany na grunt leśny z powodu negatywnej oceny udatności upraw. Sankcja nie będzie nakładana, gdy grunt nie został przekwalifikowany z przyczyn niezależnych od rolnika, np. na skutek niedokonania przez starostę oceny udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego. Zwrot pieniędzy w części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej będzie konieczny, jeśli rolnik nie ogrodzi tej części upraw zgodnie z planem zalesienia. Zwrot płatności nastąpi również w razie zlikwidowania uprawy leśnej przed upływem 20 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie.

Teraz osoba przejmująca własność działek rolnych objętych zobowiązaniem zalesieniowym, która chce skorzystać z przyznanych poprzednikowi płatności, sama musi spełnić warunki płatności i dostarczyć Agencji wszystkie wymagane dokumenty. W przeciwnym razie premia podlega zwrotowi.

2310 wniosków na zalesianie gruntów rolnych zostało złożonych w ubiegłym roku