Zamawiający może wykorzystać dialog konkurencyjny pod warunkiem, że są spełnione przesłanki zastosowania tego trybu określone w art. 60b ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Zgodnie z tym przepisem zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli łącznie zachodzą określone okoliczności. Po pierwsze, nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami p.z.p. lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia. Pod drugie, cena nie może być jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dialog konkurencyjny jest przydatny w sytuacjach, kiedy zamawiający nie jest w stanie opracować specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) ponieważ nie wie, jakie rozwiązania są dostępne na rynku oraz które z nich w sposób optymalny zaspokoją jego potrzeby. Tryb dialogu konkurencyjnego jest z reguły wykorzystywany przy dostawach wysoko specjalistycznego sprzętu, a także przy dużych projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie z góry trudno jest określić podział ryzyk oraz warunki finansowe projektu.

Pierwszym etapem w tym trybie jest tzw. prekwalifikacja, tzn. ustalenie, czy wykonawcy, którzy chcą przystąpić do dialogu konkurencyjnego, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający następnie zaprasza do udziału w dialogu wszystkich wykonawców, którzy spełniają te warunki i przekazuje im opis swoich potrzeb i wymagań, który jest dokumentem mniej sformalizowanym niż s.i.w.z., mającym na celu umożliwienie wykonawcom przygotowania się do dialogu. Kluczem do sukcesu tego postępowania jest sprawne prowadzenie dialogu z wykonawcami, tak aby móc porównać rozwiązania przez nich proponowane i wybrać rozwiązanie najbardziej optymalne dla zamawiającego.

Małgorzata Surdek, adwokat, partner w kancelarii CMS Cameron McKenna