Wykaz kąpielisk wraz z maksymalną liczbą osób korzystających z kąpieliska oraz terminy otwarcia i zamknięcia takiego miejsca – to dane, jakie musi przedstawić organizator kąpieliska burmistrzowi, wójtowi lub prezydentowi miasta. Przepisy określające takie obowiązki wchodzą w życie 1 lipca 2010 roku. Organizatorzy kąpielisk będą jednak mieli czas na przedstawienie takich informacji do 31 grudnia. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo wodne taki wymóg będą musieli spełnić co roku przy składaniu wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk.

Zgodnie z nowym prawem do wniosku organizator kąpieliska musi dołączyć także swoje dane, wskazać lokalizację miejsca, w którym mogą się kąpać wczasowicze, czy profil wody w kąpielisku (informacje dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku). Dodatkowo trzeba dodać informacje o tym, czy w poprzednim sezonie kąpielowym dane miejsce było czynne i jaka była jakość wody.

Zgodnie z nowymi przepisami to wójt, burmistrz lub prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w wykazie kąpielisk. Następnie do 15 kwietnia każdego roku projekt tej uchwały ma zostać przekazany do zaopiniowania przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz powiatowego inspektora sanitarnego. Natomiast w przypadku kąpielisk położonych nad morzem projekt uchwały powinien otrzymać także właściwy dyrektor urzędu morskiego.

Wykaz kąpielisk na danym terenie ma być ostatecznie uchwalony przez radę gminy co roku do 31 maja.

Pozostałe przepisy nowelizacji zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011 roku. Zgodnie z nimi w kąpielisku woda będzie kontrolowana przynajmniej cztery razy w se- zonie.

Z uwagi na to, że koszt jednej kontroli wynosi około 250 zł, to w sumie w całym sezonie na kontrole organizator będzie musiał przeznaczyć około 1000 zł.

4 tyle razy będzie kontrolowana w sezonie woda w kąpieliskach

Podstawa prawna

Ustawa z 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz.U. nr 44, poz. 253).