Od 5 czerwca obowiązują nowe zasady wywozu zabytków za granicę Polski. Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów tłumaczy nam, że jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają: wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 tys. zł; mozaiki, oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 tys. zł. W sumie w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazanych jest 15 kategorii zabytków, na których wywóz wymagane jest jednorazowe pozwolenie.

– Nie mogą być wywożone za granicę na stałe zabytki wpisane do rejestru, wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, znajdujące się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym – wyjaśnia Sylwia Stelmachowska.

Dodaje, że warto wiedzieć, iż pozwolenia na wywóz za granicę nie wymagają np. dzieła twórców żyjących.

Co istotne, na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak zabytki są przywożone z państw nienależących do Unii Europejskiej, to należy je zgłosić w urzędzie celnym w celu objęcia przedmiotów procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.

em