Jeszcze tylko dziś każdy, komu przysługuje tytuł prawny do lokalu wojskowego, może go wykupić na dotychczasowych zasadach.

Wchodząca w życie 1 lipca nowelizacja ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych daje szansę nabycia mieszkań wojskowych jedynie tym osobom, którym zaproponowała to agencja. W tym roku będą to 4444 mieszkania Wojskowej Akademii Medycznej, na których skorzysta około 10 tys. osób.

Nowe przepisy przyznają też więcej praw żołnierzom służby kontraktowej, którzy od 1 lipca otrzymają prawo do kwatery na takich samych zasadach jak dziś żołnierze służby stałej. Będą mogli zamieszkać w internacie czy na kwaterze lub otrzymać wyższe niż dotychczas świadczenie na wynajęte mieszkanie.

Niższe bonifikaty

Ustawa znacznie obniża bonifikaty stosowane podczas wykupu lokali wojskowych. Dla osób cywilnych będą one wynosiły 30 proc. wartości mieszkania (zamiast dotychczasowych 90 proc.), a dla żołnierzy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, oraz emerytów i rencistów wojskowych – 60 proc. (w miejsce obowiązujących 95 proc.).

Dobrą informacją dla uprawnionych jest jednak to, że zasady te zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2013 roku. W konsekwencji jeszcze przez dwa i pół roku osoby uprawnione do wykupu lokalu wojskowego otrzymają bonifikaty w wysokości 90 proc. lub 95 proc. wartości mieszkania.

Korzyścią dla żołnierzy jest również to, że zniżka obejmie nie tylko cenę rynkową wykupywanego mieszkania, ale także własności lub użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal.

Dotychczas zawsze konieczne było zapłacenie wartości rynkowej gruntu. Co ważne, zgodnie z nowymi zasadami bonifikata nie obejmie przypadających na lokal nakładów na przebudowę lub remont budynku, w którym jest położony sprzedawany lokal mieszkalny, poniesionych przez agencję w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem sprzedaży.

Wyższe odprawy

Od jutra wyższe odprawy mieszkaniowe otrzymają żołnierze, którzy w związku z odejściem ze służby zwolnią kwatery. Zmienią się bowiem zasady wyliczania takich bonifikat. Dzięki temu żołnierze zyskają nawet kilkadziesiąt procent więcej niż dotychczas. Agencja będzie też mogła zaproponować żołnierzowi zawodowemu lokal zamienny w zamian za odprawę, o ile wyrazi on na to swoją zgodę.

Nowe przepisy regulują także sytuację współmałżonka rozwiedzionego żołnierza. W przypadku gdy żołnierz nie miał dzieci, decyzja o przydziale dotychczasowego lokalu mieszkalnego będzie uchylana, żołnierz uzyska mniejsze mieszkanie stosownie do uprawnień posiadanych w dniu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, a były małżonek będzie musiał opróżnić lokal w ciągu trzydziestu dni od wskazanego terminu. W stosunku do niego agencja nie będzie też miała obowiązku zapewnienia lokalu zastępczego.

4444 – tyle mieszkań zamierza sprzedać Wojskowa Akademia Medyczna w 2010 roku