Rada gminy może podjąć jedną generalną uchwałę określającą wysokość bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości. Zbywając budynek użytkowy z jednym lokalem, gmina może zrezygnować z organizowania przetargu.
Zmieniły się zasady zbywania lokali komunalnych. Od 7 stycznia 2010 r. najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych, którym przysługuje prawo pierwokupu, mogą nabyć je od gminy bez przetargu. Ważne jednak, by w takim budynku znajdował się tylko jeden lokal. Jeżeli warunek ten zostanie spełniony, to w trybie bezprzetargowym możliwy będzie też zakup gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z budynku. Takie uproszczenia w zakresie zakupu nieruchomości wprowadziła ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 206, poz. 1590).

Procedura zbycia

Do tej pory poważne wątpliwości budziła możliwość zbycia takich lokali bez przetargu. Teraz już ich nie będzie. Bez żadnych przeszkód prawnych wojewoda, rada lub sejmik, w drodze zarządzenia lub uchwały, w trybie bezprzetargowym będą mogli sprzedać najemcom lub dzierżawcom lokal inny niż mieszkalny wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z budynku.

System bonifikat

Poza możliwością bezprzetargowego zbywania nieruchomości użytkowych nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami zmieniła też zasady udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości. Do tej pory jednostki samorządu terytorialnego mogły podejmować jedynie indywidualne uchwały określające wysokość bonifikaty udzielonej przy sprzedaży konkretnej nieruchomości. Od 7 stycznia tego roku dopuszczalne jest także podjęcie uchwały generalnej. Uchwała taka będzie mogła określać przykładowo, że przy sprzedaży nieruchomości pod inwestycje, które stworzą dodatkowe miejsca pracy w gminie, zawsze udzielana jest 10-proc. bonifikata.
Ma to usprawnić i przyspieszyć procedurę udzielania bonifikat. Gminie łatwiej będzie bowiem podjąć jedną generalną uchwałę niż kilka uchwał odrębnych dla każdej nieruchomości. Generalne zarządzenie wojewody albo generalna uchwała właściwej rady lub sejmiku zawsze będą musiały określać warunki udzielania bonifikat, a także wysokość stawek procentowych. Nowelizacja określiła też zasady udzielania bonifikat w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Od 7 stycznia 2010 r. wojewoda w zarządzeniu albo rada lub sejmik w uchwale mogą udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i kolejnych opłat rocznych.
Sposoby nabycia nieruchomości
Gmina nabywa nieruchomości w drodze:
● umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy;
● wywłaszczenia na rzecz gminy;
● zamiany lub darowizny,
● przejęcia po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych;
● zrzeczenia się nieruchomości przez jej właściciela;
● pierwokupu;
● podziałów oraz scaleń i podziałów.