Jakie cechy odróżniają umowę w ramach partnerstwa prywatno-publicznego od koncesji na roboty budowlane?
Agata Kozłowska
dyrektor Investment Support, ekspert z zakresu aspektów prawnych partnerstwa publiczno-prywatnego
Procedura wyboru koncesjonariusza rozpoczyna się od wszczęcia postępowania przez publikację ogłoszenia o koncesji przez koncesjodawcę o zaproszeniu do składania wniosków o zawarcie umowy koncesji przez wszystkich zainteresowanych kandydatów. Po sprawdzeniu poprawności złożonych wniosków, koncesjodawca zaprasza do udziału w negocjacjach kandydatów, których wnioski pozytywnie ocenił. Po zakończeniu negocjacji, koncesjodawca zaprasza do złożenia ofert przez kandydatów, z którymi prowadził negocjacje, przesyłając im opis warunków koncesji oraz już na tym etapie projekt umowy. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje spośród ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w tym opisie. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy. Współpraca ma charakter zlecenia inwestorowi prywatnemu określonych działań w zamian za umożliwienie osiągnięcia przychodów z tytułu zrealizowanego zadania. Koncesja na roboty budowlane charakteryzuje się następującymi cechami, odróżniającymi ją od partnerstwa publiczno-prywatnego:
● przedmiotem umowy koncesji jest określone działanie (roboty budowlane lub usługi), za którego wykonanie odpowiedzialna jest strona prywatna, nie mamy do czynienia ze współpracą opartą na podziale zadań i ryzyk – w tym modelu podmiot publiczny jest stroną pasywną, czyli ogranicza się do monitoringu i kontroli wykonywanych działań i nie współuczestniczy w realizacji przedsięwzięcia;
● korzystanie z powstałych w ramach koncesji obiektów stanowi wynagrodzenie inwestora prywatnego – inaczej jest w partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie utrzymanie powstałej infrastruktury wchodzi w zakres przedmiotu umowy;
● w ramach umowy koncesji ryzyko nie jest dzielone pomiędzy współpracujące ze sobą strony, a w zasadniczej części leży po stronie inwestora (koncesjonariusza).