Zamawiający narzucają firmom wyśrubowane warunki kontraktów. Wykonawcy zrekompensują sobie ryzyko związane z zawarciem takiego kontraktu, podnosząc ceny.
Telewizja Polska S.A. udzielała zamówienia publicznego na świadczenie usługi operatora technicznego Multipleksu Cyfrowego. Firma TP EmiTel z Krakowa oprotestowała warunki specyfikacji przetargowej. Kwestionowała skrajnie niekorzystne klauzule zawarte w projekcie przyszłej umowy. Chodziło zwłaszcza o krzywdzące zasady waloryzacji wynagrodzenia oraz gigantyczne kary umowne.
Zgodnie z wzorem umowy wykonawca miałby możliwość żądania waloryzacji jedynie w wysokości 1/2 wskaźnika inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedzający bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane. Zamawiający nie zgodził się z argumentacją wykonawcy, więc ten odwołał się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Żądał unieważnienia postępowania.