Z jakich środków samorządy mogą tworzyć instytucje finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości? Jak przygotowywane obecnie przez Ministerstwo Gospodarki zmiany przepisów ułatwią funkcjonowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?
JAN KOZŁOWSKI
marszałek województwa pomorskiego
Samorządowi Województwa Pomorskiego od lat szczególnie zależy na pobudzaniu przedsiębiorczości, m.in. poprzez tworzenie zintegrowanego systemu instytucji finansowych, wspierających rozwój pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw. Z inicjatywy pomorskiego samorządu zostały utworzone w ostatnich latach dwa fundusze, efektywnie i dynamicznie wspierające pomorskie małe i średnie przedsiębiorstwa: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Samorząd Województwa Pomorskiego posiada obecnie w spółce PRFPK udziały o wartości 16 300 000 zł (82,66 proc. kapitału zakładowego spółki), a w spółce PFP udziały o wartości 12 156 000 (83,06 proc. kapitału zakładowego spółki). Dla kapitałowego rozwoju tych spółek wykorzystywano zarówno środki z rządowych programów wsparcia, jak i własne środki budżetowe województwa. Dodatkowo istotnym źródłem wsparcia mogą stać się fundusze unijne. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007–2013 w działaniu poświęconym pozadotacyjnym instrumentom finansowym dla MSP przewidziano ponad 68,7 mln euro. Działanie to będzie realizowane w formie Inicjatywy JEREMIE. W chwili obecnej trwa konkurs na wyłonienie operatora (Menedżera) Funduszu Powierniczego, który w sposób zwrotny będzie alokował środki na wsparcie przedsiębiorstw również za pośrednictwem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Podobne działania, realizowane na podstawie zapisów rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002–2006 Kapitał dla przedsiębiorczych, podjęły także inne samorządy wojewódzkie.
Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej, samorządzie powiatowym i wojewódzkim, który umożliwi samorządom udzielanie pożyczek i gwarancji małym i średnim przedsiębiorcom. Zgodnie z projektem powiaty i województwa będą mogły tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, a także stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie oraz przystępować do nich, jeżeli ich działalność polega na udzielaniu pożyczek, gwarancji lub poręczeń, w celu rozwoju wspierania przedsiębiorczości na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego.
Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki zmiany w przepisach zmierzają w dobrym kierunku.
Nowe przepisy z jednej strony usankcjonują ustawowo dotychczasową aktywność samorządów wojewódzkich na polu kreowania regionalnych instytucji finansowych, a z drugiej strony umożliwią samorządom powiatowym legalne podejmowanie podobnych inicjatyw. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia – samorządowe fundusze pożyczkowe i poręczeniowe stanowią ważny element wsparcia rozwijających się mikro- i małych przedsiębiorców.