Informacje o przemocy w szkole i konfliktach uczniów z prawem są informacją publiczną, do której udzielenia zobowiązany jest dyrektor szkoły.
Mieszkaniec jednego z krakowskich osiedli zwrócił się do dyrektora szkoły podstawowej z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących bójek, pobić, agresji słownej oraz przypadków przyłapania uczniów na spożywaniu alkoholu lub zażywaniu narkotyków na terenie placówki. Dodatkowo ojciec ucznia chciał dowiedzieć się, jakie działania podejmuje dyrekcja szkoły w ramach walki z uczniowską przemocą oraz jakie konsekwencje wyciągane są wobec uczniów mających konflikt z prawem. Informacje te jednak nie zostały udzielone, a sprawa trafiła na wokandę.
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej zobowiązane do udostępnienia informacji są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Zdaniem dyrektora szkoły przepis ten nie obejmuje jednak jego funkcji, a organem zobowiązanym do stosowania ustawy jest gmina jako organ prowadzący placówkę.