Większość plakatów i haseł wyborczych na przystankach, latarniach i klatkach schodowych naklejana jest nielegalnie. Zawieszenie wizerunku czy hasła kandydata ubiegającego się o urząd prezydenta w innym niż wyznaczone na ten cel miejscu wymaga bowiem zgody właściciela lub zarządcy budynku, ogrodzenia czy latarni.

– Taka forma swoistego reklamowania kandydatów jest nie tylko uciążliwa dla wielu osób czy firm, może również uszkodzić lub zniszczyć mienie, które stanowi ich własność, i także podlegać będzie karze – mówi Maciej Szczepański, prawnik, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, oddział w Toruniu.

Zgodnie z ustawą o wyborze prezydenta kandydata można za to bez obaw reklamować w wyznaczonym przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast miejscu przeznaczonym na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów. Władze gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości wykazu tych miejsc. Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód.

Obecnie, zgodnie z art. 63a kodeksu wykroczeń, za wykroczenie uznawane jest zachowanie sprawcy polegające na umieszczaniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym lub wystawianiu na widok publiczny w innym miejscu, bez zgody zarządzającego tym miejscem, ogłoszenia, plakatu, afisza, apelu, ulotki, napisu lub rysunku. Niestety, choć właściwe służby praktycznie codziennie zrywają ogłoszenia, natychmiast w tym miejscu pojawiają się nowe, co świadczy o bezsilności podejmowanych działań.

– Karalność procederu utrudnia jednak to, że złapanie na gorącym uczynku rozwieszającego graniczy z cudem, a komitety wyborcze najczęściej zapominają o obowiązku późniejszego usunięcia plakatów, haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych, które stają się elementem miejskiego krajobrazu na wiele miesięcy – mówi Maciej Szczepański.

Zgodnie z prawem komitety mają na to 30 dni po dniu wyborów. Natomiast policja (straż miejska) jest obowiązana usuwać na koszt komitetu plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym.

5 tys. zł grzywny można zapłacić za umieszczanie plakatu w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub bez zgody zarządcy obiektu

30 dni po dniu głosowania mają komitety wyborcze kandydatów na usunięcie plakatów