Niezwykle istotne jest, aby zamawiający właściwie i w sposób wyczerpujący dokonał opisu przedmiotu zamówienia oraz wskazał jego wielkość lub zakres. W szczególności zamawiający powinien określić limit wieku pojazdów, które zostaną przeznaczone do wykonywania usług w celu zapewnienia prawidłowego stanu technicznego pojazdów. W przypadku przewozu osób zamawiający powinien określić liczbę miejsc w pojazdach przeznaczonych do wykonywania usługi. Niezbędne wydaje się również zastrzeżenie posiadania przez wykonawcę odpowiedniej floty zastępczej, która w razie awarii technicznych byłaby w stanie zapewnić prawidłowe wykonanie usług transportowych. W końcu obowiązkiem wykonawcy powinno być wskazanie wykazu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach wykonywanych usług przewozowych.

O wykonywanie usługi mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

● posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

● posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału, technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

● znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

● nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający w celu przeprowadzenia prawidłowej procedury przetargowej oraz dokonania wyboru rzetelnego wykonawcy powinien żądać aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Ponadto powinien żądać wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca powinien wskazać wartość usług, daty ich wykonania oraz odbiorców usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Kolejnym dokumentem uprawniającym do przystąpienia do przetargu powinien być wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia. Wykonawca powinien również legitymować się wykazem odpowiednich narzędzi służących do przeprowadzania naprawy awarii pojazdów służących do wykonywania usługi przewozu lub umową z odpowiednim zakładem naprawczym. Wykonawca powinien przedstawić polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Słuszne wydaje się również zobowiązanie wykonawcy do ubezpieczenia się w zakresie nieszczęśliwych wypadków (polisa NW).

Na zakończenie podkreślić należy, że oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający ma obowiązek wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do składania ofert. W przypadku wymagania od wykonawcy dokumentów, które nie znalazły się we wskazanym powyżej wyliczeniu, wykonawca może zwolnić się od obowiązku przedstawienia takiego oświadczenia lub dokumentu.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

BARTOSZ FRĄCZYK,  radca prawny, partner w Kancelarii Frączyk & Frączyk w Krakowie