Jakich dokumentów należy wymagać od spółki, która chciałaby świadczyć usługi transportowe na terenie gminy? Na co jednostki samorządu terytorialnego powinny zwrócić szczególną uwagę przy tego rodzaju przetargach?
Niezwykle istotne jest, aby zamawiający właściwie i w sposób wyczerpujący dokonał opisu przedmiotu zamówienia oraz wskazał jego wielkość lub zakres. W szczególności zamawiający powinien określić limit wieku pojazdów, które zostaną przeznaczone do wykonywania usług w celu zapewnienia prawidłowego stanu technicznego pojazdów. W przypadku przewozu osób zamawiający powinien określić liczbę miejsc w pojazdach przeznaczonych do wykonywania usługi. Niezbędne wydaje się również zastrzeżenie posiadania przez wykonawcę odpowiedniej floty zastępczej, która w razie awarii technicznych byłaby w stanie zapewnić prawidłowe wykonanie usług transportowych. W końcu obowiązkiem wykonawcy powinno być wskazanie wykazu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach wykonywanych usług przewozowych.
O wykonywanie usługi mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
● posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
● posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału, technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
● znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
● nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający w celu przeprowadzenia prawidłowej procedury przetargowej oraz dokonania wyboru rzetelnego wykonawcy powinien żądać aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Ponadto powinien żądać wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca powinien wskazać wartość usług, daty ich wykonania oraz odbiorców usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Kolejnym dokumentem uprawniającym do przystąpienia do przetargu powinien być wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia. Wykonawca powinien również legitymować się wykazem odpowiednich narzędzi służących do przeprowadzania naprawy awarii pojazdów służących do wykonywania usługi przewozu lub umową z odpowiednim zakładem naprawczym. Wykonawca powinien przedstawić polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Słuszne wydaje się również zobowiązanie wykonawcy do ubezpieczenia się w zakresie nieszczęśliwych wypadków (polisa NW).
Na zakończenie podkreślić należy, że oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający ma obowiązek wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do składania ofert. W przypadku wymagania od wykonawcy dokumentów, które nie znalazły się we wskazanym powyżej wyliczeniu, wykonawca może zwolnić się od obowiązku przedstawienia takiego oświadczenia lub dokumentu.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

BARTOSZ FRĄCZYK, radca prawny, partner w Kancelarii Frączyk & Frączyk w Krakowie