Jakie powinno być postępowanie w przypadku uchylania się od zwołania sesji przez przewodniczącego rady na wniosek zarządu?
Od chwili podjęcia przez radę uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady powiatu to do niego należy organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad. Jednym z obowiązków przewodniczącego jest zwoływanie sesji rady. Sesje te ustawodawca dzieli na zwykłe, które powinny odbywać się przynajmniej raz na kwartał, oraz sesje nadzwyczajne – zwoływane na wniosek zarządu lub grupy przynajmniej jednego z radnych. Sesja nadzwyczajna powinna zostać zwołana na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Przepis nakazujący zwołanie sesji nadzwyczajnej, mimo swego kategorycznego brzmienia, ma charakter instrukcyjny. Nie przewiduje on żadnej sankcji ani za przekroczenie określonego w nim 7-dniowego terminu, ani za niezwołanie sesji w ogóle. Sankcję wobec przewodniczącego rady mogłaby zastosować jedynie sama rada, ale tego może dokonać jedynie na sesji, którą zwoła sam przewodniczący albo wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący. Żadnych konsekwencji nie może wyciągnąć wobec przewodniczącego rady wojewoda – jego kompetencje nadzorcze dotyczą bowiem wyłącznie działań organów powiatu, a więc rady i zarządu. Trzeba dodać, że rada powiatu ma trzy miesiące od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw zbiorczych wyników wyborów do rad na dokonanie wyboru zarządu powiatu. Jeżeli tego nie uczyni, ulega rozwiązaniu z mocy prawa, a w powiecie będą musiały zostać przeprowadzone wybory przedterminowe. Jeżeli więc przewodniczący przed upływem tego terminu nie zwołałby nie tylko tej sesji nadzwyczajnej, ale żadnej sesji, konsekwencje poniosłaby cała rada.
Podstawa prawna
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.).

Zygmunt Wielogórski, starosta siedlecki