Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.) wynika, że wojewoda w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi na zasadach i w trybie przepisów prawa budowlanego. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku organy te muszą rozstrzygać te sprawy samodzielnie. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) – w odniesieniu do starosty oraz ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206) – w odniesieniu do wojewody, zawierają bowiem przepisy regulujące kwestię udzielania upoważnień do załatwiania spraw w imieniu tych organów.

Upoważnienia starosty

Uprawnienia starosty w zakresie udzielania upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych reguluje art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z treścią tego przepisu starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, a także pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Należy więc przyjąć, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pozostaje pracownikiem powiatowej inspekcji, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. W konsekwencji, zdaniem Departamentu Prawnego MSWiA, można uznać, że przywołany przepis ustawy o samorządzie powiatowym może stanowić podstawę upoważnienia przez starostę powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzania postępowań w sprawie oddania do użytkowania dróg publicznych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Dopuszczalne jest zatem zawarcie porozumienia administracyjnego w sprawie powierzenia wykonywania zadań dotyczących oddawania do użytkowania dróg pomiędzy starostą a powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, który pozostaje organem administracji rządowej.

Zarządcy

Dla poszczególnych kategorii dróg publicznych zarządcami są:

● generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad dla dróg krajowych,

● zarządy województw dla dróg krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu – zarządy miast dróg wojewódzkich,

● zarządy powiatów dla dróg powiatowych

● zarządy gmin dla innych dróg.