Czy gminy mogą pozyskiwać fundusze europejskie na renowacje, odnawianie, czy modernizowane cmentarzy komunalnych? Na jakie środki mogą liczyć? Jakie są warunki udzielania dofinansowania?
Fundusze strukturalne z okresem budżetowania na lata 2007–2013 otwierają wiele możliwości na zdobycie dofinansowania na realizację projektów polegających na renowacji, odnawianiu, modernizacji obiektów użyteczności publicznej takich jak np. cmentarze komunalne. Każde województwo opracowało własny Regionalny Program Operacyjny, który wskazuje i opisuje działania określone przez samorząd jako priorytetowe do dofinansowania. Posługując się przykładem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007–2013, można wskazać dwa działania, które mają na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu projektów związanych z zachowaniem regionalnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest renowacja cmentarzy komunalnych. Źródeł środków na dofinansowanie przedsięwzięć w tym zakresie należy poszukiwać w ramach następujących działań: Działanie 5.3. Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego oraz Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Celem realizacji projektów współfinansowanych w ramach wymienionych działań powinny być: wzrost znaczenia kultury w regionie poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług kulturowych oraz rozwój społeczny obszarów miejskich. Rodzaje projektów, jakie mogą zostać objęte wsparciem unijnym, to działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: budowy, przebudowy i remontów obiektów kultury, służące podwyższeniu ich standardu technicznego. Działania te obejmować mogą także dostosowanie tych obiektów do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa. Innymi projektami kwalifikującymi się do wsparcia mogą być: przebudowa, remont i wyposażenie obiektów kultury w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym, odbudowa, przebudowa, konserwacja lub remont obiektów historycznych lub zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) oraz obiektów dziedzictwa naturalnego. Na dofinansowanie mogą liczyć również projekty w zakresie: robót budowlanych lub wyposażenia zabytków techniki i architektury w celu ich adaptacji na potrzeby kulturowe, zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne. W ramach wspomnianych konkursów realizowane mogą być działania porządkowania historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy (w tym także rozbiórki obiektów dysharmonizujących), wraz z nadaniem powyższym obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych. Wartość dotacji oraz poziom dofinansowania są określane odrębnie przez każde województwo i znajdują swój zapis w dokumentacji konkursowej. W podanym przykładzie w ramach RPO WO Działanie 5.3 wielkość dofinansowania wynosi od 200 tys. do 15 mln zł i nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Podobnie w Działaniu 6.1 poziom dofinansowania wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych, a możliwe do uzyskania fundusze to od 500 tys. do 15 mln zł. Nabór wniosków prowadzony jest w formie konkursów z określonymi ramami czasowymi. Więcej szczegółów należy szukać na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego województwa, w którym ma być realizowany projekt.

Piotr Lichwa, firma doradcza Kooperator