Na co przeznaczane są dochody z tytułu płatnego parkowania? Jakie problemy zgłaszają najczęściej osoby, które korzystają z parkomatów? Czy występują trudności z egzekucją należnych opłat?
Ewa Mazur
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta jest jednostką budżetową gminy Wrocław, od 12 lat administruje strefą płatnego postoju. Dochód z tytułu pobierania opłat parkingowych i opłat dodatkowych przekazuje do budżetu gminy Wrocław.
Podstawowym celem wprowadzenia stref płatnego postoju w dużych miastach jest chęć uporządkowania parkowania oraz wymuszenie rotacji pojazdów, która – w przypadku braku opłat – praktycznie nie istnieje. We Wrocławiu do roku 1992 kwestia parkowania w centrum miasta pozostawała nieuporządkowana. Kierowcy zajmowali każdy skrawek wolnego miejsca na jezdni, chodniku czy zieleńcu. Pojazdy tarasowały wejścia do budynków, blokowały wyjazdy z podwórek, zakłócały dostawy towaru do licznych sklepów i punktów usługowych, zaburzały normalne funkcjonowanie najważniejszej i najbardziej uczęszczanej części miasta.
Już wtedy władze miasta rozpoczęły prace nad uporządkowaniem zasad parkowania w centrum miasta, uchwała w tej sprawie została przyjęta w grudniu 1994 r. Pierwotnie opłaty za parkowanie były wnoszone za pomocą biletów parkingowych dystrybuowanych przez kolporterów. W roku 1999 na ulicach pojawiły się parkomaty. Obecnie w strefie płatnego postoju znajduje się ok. 2,9 tys. miejsc parkingowych i opłaty za parkowanie są uiszczane wyłącznie przy zastosowaniu 180 parkomatów. Opłaty można wnosić gotówką lub poprzez obciążenie elektronicznej karty parkingowej. Zarówno pierwotnie, jak i obecnie opłaty za parkowanie można wnosić, wykupując abonament.
Kierowcy najczęściej zgłaszają się do ZDiUM w sprawie złożenia odwołania. Kontrolerzy parkingowi pozostawiają za wycieraczką samochodu zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli, stwierdzeniu braku wniesionej opłaty i konieczności uregulowania opłaty dodatkowej w wysokości 47 zł. Zawiadomienie to jest formą informacji uprzedzającej kierowcę o jego obowiązkach. Kontrolerzy wykonują również zdjęcie pojazdu oraz kontrolują sprawność działania parkomatu. Mamy zatem możliwość bezpośredniej weryfikacji urządzeń przyjmujących opłaty za parkowanie. Jeśli kierowca wskazuje w odwołaniu niesprawność urządzenia już w chwili zajęcia przez niego miejsca postojowego, również jesteśmy w stanie taką informację zweryfikować u operatora systemu.Ponieważ zawiadomienie nie jest mandatem, a jedynie informacją o stwierdzonym uchybieniu, jego wystawienie nie wszczyna procedury egzekucyjnej. Dokumentem wszczynającym proces egzekucji należności jest upomnienie. Jeśli zatem kierowca kwestionuje fakty stwierdzone w zawiadomieniu, od razu ma możliwość odwołania się i wyjaśnienia sprawy.
Wielu kierowców uznaje, że naruszyło obowiązujące przepisy i wpłaca od razu należność w kasie lub przelewem na wskazany numer konta bankowego. Do pozostałych osób, które otrzymały zawiadomienia, nie zgłosiły zastrzeżeń i nie wpłaciły kwot w nich określonych, wysyłane są upomnienia. Dane personalne i adresowe właściciela pojazdu uzyskujemy za pomocą Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Upomnienia te rozpoczynają procedurę ściągnięcia należności i to one, a nie zawiadomienia wkładane za wycieraczki, stają się podstawą do wystawienia w przyszłości tytułów wykonawczych.
Stosunkowo często zdarzają się sytuacje, w których adresat upomnienia oświadcza, że w chwili zdarzenia nie był jeszcze lub nie był już właścicielem pojazdu, albo wskazuje użytkownika samochodu, do którego należy wystąpić z roszczeniem. ZDiUM działa w takich przypadkach zgodnie z orzecznictwem NSA oraz SKO – w tytule wykonawczym wystawianym przez ZDiUM zobowiązanym jest właściciel pojazdu. W przypadku gdy kierującym pojazdem nie był właściciel, powinien on wskazać osobę, która pojazdem kierowała, aby umożliwić wystawienie tytułu na tę właśnie osobę.
W przypadku mieszkańca Wrocławia egzekucją tytułu wykonawczego zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia, jeśli właścicielem lub wskazanym przez niego użytkownikiem pojazdu jest mieszkaniec innej miejscowości – egzekucję realizuje właściwy terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania urząd skarbowy.