Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się 20 czerwca. Zanim jednak dojdzie do wyborów głowy państwa, należy m.in. przygotować spisy wyborców czy powołać komisje wyborcze, które przeprowadzą głosowanie. Tymi obowiązkami zajmą się gminy w ramach zadań zleconych przez administrację rządową.

Spis wyborców

Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy. Wpisywane są do niego osoby, którym przysługuje prawo wybierania. Spis wyborców obejmuje osoby według ich miejsca zamieszkania. Wymienia się w nim nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia i adres zamieszkania wyborcy. Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach określonych w ustawie z 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. nr 190, poz. 1360 z późn. zm.). Spis ten sporządza się najpóźniej na 14 dni przed dniem wyborów. Jeden egzemplarz spisu przekazuje się w przeddzień głosowania przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Głosowanie w obwodach

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy na podstawie przepisów ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). Dodatkowo gminy powinny utworzyć specjalne miejsca do głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców. Jeżeli liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej. Obwody głosowania powinny powstać w zakładach karnych i aresztach śledczych. Decyzję o ich utworzeniu na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podejmuje rada gminy (miasta).

Skład komisji

Obwodową komisję wyborczą, w składzie od pięciu do dziewięciu osób, powołuje najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów wójt. Kandydatów do komisji zgłaszają spośród wyborców danej gminy pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów lub upoważnione przez nich osoby. Z urzędu w skład komisji wchodzi, jako jej członek, osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Do składu obwodowej komisji wyborczej zgłasza się po jednym kandydacie komitetu wyborczego najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów. W wypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów niż wynosi skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta. Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej nie może pełnić osoba wskazana do składu komisji przez wójta. W obwodach głosowania dla wyborców przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych w skład komisji wchodzi, jako jej członek, osoba wskazana przez wójta spośród pracowników zakładów karnych lub aresztów śledczych.