Organ administracji do wydania decyzji w sprawach środowiska może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. Organ prowadzący postępowanie musi rozpatrzyć uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, musi podać informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę wnioski zgłoszone przez obywateli. Trzeba również podać do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią. Takie m.in. rozwiązania przewiduje ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Konieczne opinie

Projekty dokumentów związanych ze środowiskiem lub jego ochroną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowane są w zależności od tego, o jaki projekt chodzi, przez: generalnego dyrektora Ochrony Środowiska lub dyrektorów regionalnych lub też Państwowego Inspektora Sanitarnego albo wojewódzkiego lub powiatowego inspektora sanitarnego. Organy, o których mowa, muszą wydać opinię w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Wymienione organy otrzymują również odpowiednie przyjęte już dokumenty związane ze środowiskiem i jego ochroną wraz z podsumowaniem.

Organ opracowujący projekt dokumentu związanego ze środowiskiem i jego ochroną musi brać pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie w tej sprawie właściwych organów oraz rozpatrzyć uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Do przyjętych dokumentów, o których mowa, załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie, w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę m.in. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opinie właściwych organów administracji, a także zgłoszone uwagi i wnioski.

Organ administracji opracowujący projekt dokumentów związanych ze środowiskiem i jego ochroną, wymagający udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki musi podawać do wiadomości informację m.in. o: przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, a także o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania.

Wpływ na środowisko

Jak wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają np. projekty: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu.

Konieczna prognoza

Organ administracji przygotowujący projekt dokumentu (określonego w art. 46 i 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...), taki jak np. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego, musi sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko m.in. zawiera: informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami; informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania; informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.