Uśmiercanie zwierząt

W przypadku gdy dojdzie do kolizji drogowej z udziałem zwierzęcia i zajdzie potrzeba jego uśmiercenia, odpowiednie zasady postępowania w takich sytuacjach określa ustawa o ochronie zwierząt. Konieczne przesłanki uśmiercenia zwierzęcia to m.in. względy humanitarne, konieczność sanitarna i nadmierna agresywność powodująca bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a również dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących. Gdy trzeba bezzwłocznie uśmiercić zwierzynę łowną, konieczność takiego zastosowania takiego rozwiązania musi najpierw stwierdzić lekarz weterynarii, ewentualnie członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej.

Obowiązki zarządu drogi

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zarząd drogi odpowiada za:

● zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

● pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

● uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.).

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.).