STAN FAKTYCZNY: Rada miejska uchwałą zleciła komisji rewizyjnej kontrolę w zakresie szczegółowo określonym w par. 1 uchwały. Natomiast w par. 2 uchwały wymieniono zasady przeprowadzania tej kontroli. Jedną z zasad, sformułowaną w pkt 4, jest zakaz kserowania kontrolowanych dokumentów, a także ich wynoszenia. Członkowie zespołu kontrolnego mogą jedynie robić wypisy z dokumentów oraz prosić o wyjaśnienia. Ze względu na sprzeczność tego zapisu z par. 12 ust. 2 statutu gminy, wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze, zawiadamiając o tym fakcie radę miejską.

Z UZASADNIENIA: Rada miejska odpowiedziała w swoim piśmie skierowanym do wojewody, że uchwała nie odnosi się i nie zmienia zasad dostępu do informacji publicznej, gdyż członkowie zespołu kontrolującego mają pełne prawo wglądu do informacji w zakresie objętym kontrolą. Celem unormowań uchwały jest niezakłócanie pracy urzędu poprzez blokowanie kserografu i obciążanie dodatkowymi czynnościami pracowników urzędu.

W ocenie wojewody względy natury techniczno-ekonomicznej nie mogą usprawiedliwiać naruszania prawa, a w szczególności art. 12 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz z par. 12 ust. 2 statutu gminy. Artykuł 12 ust 2 pkt 1 ustawy przewiduje, że podmiot udzielający informacji publicznej jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej lub jej wydruku. Natomiast zgodnie z par. 12 ust. 2 statutu gminy obywatele mają prawo dostępu do dokumentów wynikających z zadań publicznych, które może być realizowane także poprzez prawo kopiowania bądź drukowania dokumentów. W świetle powyższego, par. 2 pkt 4 uchwały jest sprzeczny z prawem i na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należało orzec o jego nieważności.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego PNK.I – 0911/268/2009