TOMASZ SIEMONIAK

sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma umożliwić gminie zrealizowanie zadania polegającego na opiece nad tymi zwierzętami. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami będzie możliwe m.in. wtedy, gdy zwierzęta te zostaną wyłapane i umieszczone w schronisku. Powyższe zadania, zgodnie z przepisami ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm.), mogą być wykonywane przez te jednostki w ramach prowadzonej przez gminy gospodarki komunalnej, w formie zarówno zakładu budżetowego, jak i spółki prawa handlowego. Ponadto z treści powyższej ustawy wynika, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej (zadania własne gminy polegające na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej) także osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na ogólnych zasadach. W takich przypadkach należy odpowiednio uwzględnić przepisy o finansach publicznych lub przepisy o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jeśli powyższe zadania gmina przekazuje do wykonania podmiotom zewnętrznym, zobowiązana jest do zapewnienia środków na realizację tego zadania zgodnie z podpisaną umową. Podobne regulacje zawarte są w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.), która przewiduje, iż gminy mogą wykonywać zadania polegające na opiece nad bezdomnymi zwierzętami m.in. poprzez schroniska prowadzone przez gminne jednostki organizacyjne.

Organ gminy, podejmując decyzję o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, zobowiązany jest podać tę informację do wiadomości publicznej, wskazując m.in. adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, iż na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców wymagane jest uzyskanie zezwolenia właściwego wójta. Podobnie ustawa o gospodarce komunalnej w art. 3 ust. 2 stanowi, że jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie podmiotom posiadającym takie zezwolenie. Jakkolwiek zatem możliwe jest prowadzenie schronisk także przez podmioty zewnętrzne i tym samym sprawowanie przez nie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, to jednak nie oznacza to, iż podmiot prowadzący takie schronisko będzie zwolniony od obowiązku przestrzegania ogólnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt wynikających z przepisów szczególnych, w tym do zapewnienia należytej opieki tym zwierzętom (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 5965).

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 11 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

● Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43, ze. zm.).